Mogen we je beter en sneller helpen?

Kies je profiel en wij passen onze website daar speciaal op aan:

Profiel wijzigen? Dat kan hier

Solliciteer direct

FAQ

Inhoudsopgave

  WGA

  Aanvullingen op de uitkering

 • Er zijn twee mogelijkheden:

  • Je hebt recht op een aanvulling die het bedrag van jouw maandelijkse uitkering verhoogt. Meestal is dit te danken aan een bepaling in de cao die werkgevers verplicht om voor hun werknemers een WIA-aanvullingsverzekeringte regelen. Of de werkgever hierbij ook deels of volledig de premie moet betalen, varieert per cao. Bij instroom in de WIA keert de verzekeraar de aanvullingen uit. Jouw (ex-) werkgever kan je vertellen of jij onder een WIA-aanvullingsverzekering valt en zo ja, welke verzekeraar deze uitvoert.
  • Je hebt recht op een aanvulling die bedoeld is om de beperking van de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering te repareren. De maximale duur van deze uitkering is 24 maanden. De reparatie ondervangt dit door jouw inkomen in de wegvallende maanden aan te vullen tot het niveau van de loongerelateerde uitkering. Een belangrijke voorwaarde is dat je nog wel in aanmerking komt voor een WGA-loonaanvullingsuitkering (LAU) of WGA-vervolguitkering (VVU). Let op: Je hebt alleen recht hebben op compensatie van de stapsgewijze beperking van de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering als je onder een cao valt. Werkgevers- en werknemersorganisaties in een sector kunnen zich namelijk alleen langs deze weg aansluiten bij een van de overkoepelende verzamel-cao’s die dit regelen. Jouw (ex-) werkgever kan je vertellen of hij hierbij is aangesloten. Valt je inderdaad onder zo’n cao-bepaling maar twijfelt je of jouw (ex-) werkgever die naleefde? Dan kun je ter controle jouw loonstroken erbij pakken. Aangesloten werknemers betalen namelijk via hun werkgever premie aan de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (PAWW). Op jouw loonstroken moet je deze premiebetalingen kunnen terugvinden. Meer informatie vind je op spaww.nl.

   

 • Dat hangt af van jouw situatie. In de volgende gevallen heb je recht op een aanvulling:

  • Wanneer je valt onder een cao-bepaling die recht geeft op een aanvulling.
  • Wanneer je – al dan niet via jouw (ex-) werkgever – een WIA-aanvullingsverzekeringhebt afgesloten.
  • Wanneer je recht hebt op een aanvulling van de overheid omdat je niet kunt rondkomen. Hiervoor kom je in aanmerking als jouw inkomen lager is dan het sociaal minimum dat op jou van toepassing is. Meer informatie over de hoogte van het sociaal minimum voor jouw situatie, vind je op uwv.nl/toeslag.
 • Als je te weinig inkomsten hebt om rond te komen, kom je mogelijk in aanmerking voor een toeslag van de overheid. Hier heb je recht op als je met jouw inkomsten onder het sociaal minimum uitkomt dat op jou van toepassing is. Je leest hier meer over bij de vragen over onvoldoende inkomsten.

 • Een WGA-excedentverzekering speelt in op het feit dat een WGA-uitkering niet altijd is gebaseerd op het volledige salaris dat werknemers vóór hun arbeidsongeschiktheid verdienden. De loongerelateerde uitkering (LGU) en de loonaanvullingsuitkering (LAU) zijn weliswaar altijd een percentage van het salaris. Maar hierbij geldt een bovengrens, het maximumdagloon voor de sociale verzekeringen. Verdiende je meer dan het plafondbedrag? Dan wordt de uitkering niet over jouw werkelijke salaris berekend, maar over het maximumdagloon. De uitkering bestaat zo feitelijk uit een lager percentage van jouw salaris. De excedentverzekering neemt dit verschil weg of verkleint het. In de praktijk hebben alleen werknemers met een hoog inkomen baat bij deze verzekering. De overheid corrigeert het maximumdagloon voor de sociale verzekeringen ieder halfjaar in verband met de inflatie. Je vindt de actuele bedragen op uwv.nl.

 • Een WGA-hiaatverzekering verkleint het inkomensverschil (hiaat) tussen jouw laatstverdiende salaris en jouw WGA-uitkering. Hoe groot dit verschil is, hangt af van het soort uitkering dat je krijgt: een loongerelateerde uitkering (LGU), een loonaanvullingsuitkering (LAU) óf een vervolguitkering (VVU). Bij de vervolguitkering is het verschil met jouw laatste loon het grootst. In welke gevallen en in hoeverre de hiaatverzekering de verschillen tussen jouw salaris en de drie uitkeringen aanvult, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden.

 • Dit hangt af van het type verzekering en de voorwaarden van de verzekeraar. Alle WIA-aanvullingsverzekeringen zorgen ervoor dat je minder in inkomen achteruitgaat wanneer je in de WIA terechtkomt. Maar hoe dat precies gebeurt, verschilt van geval tot geval. Twee belangrijke productsoorten zijn de WGA-hiaatverzekering en de WGA-excedentverzekering.

 • Privacy

 • Hiervoor kun je terecht bij onze Functionaris gegevensbescherming. In ons privacystatement lees je hoe je contact kunt opnemen.

  Wij handelen bij de verwerking van persoonsgegevens volgens de wettelijke regels. Vind je dat wij niet correct met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kun je een klacht indienen via ons klachtenformulier. Acture neemt iedere klacht serieus en reageert binnen 24 uur. Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Jij hebt het recht om jouw persoonlijke gegevens in te zien en te wijzigen. Hierbij volgt Acture de Regeling Inzage en Correctierecht UWV. Een verzoek om inzage of wijziging moet schriftelijk ingediend worden en de volgende gegevens van jou bevatten:

  • Volledige naam en voorletters
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer of - als je dit niet hebt - jouw sofinummer
  • Een kopie van jouw (geldige) legitimatiebewijs
 • Jouw (ex-)werkgever heeft ons ingeschakeld om de uitbetaling en begeleiding met betrekking tot jouw Ziektewetuitkering uit te voeren. Wij kunnen deze taken alleen uitvoeren door jouw persoonsgegevens te verwerken. Daarom heeft jouw (ex-)werkgever deze aan Acture verstrekt. Als het goed is, ben je hierover ingelicht door jouw (ex)werkgever. Gedurende de begeleiding kan Acture vragen om zelf ook persoonsgegevens te verstrekken.

 • Acture hecht grote waarde aan jouw privacy! Wij staan garant voor een correcte en veilige verwerking van vertrouwelijke informatie binnen onze organisatie. Niet alleen zijn we ISO 27001 gecertificeerd, ook staan we geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toeziet op correcte omgang met privacygevoelige informatie. We vinden het belangrijk dat jij weet wie jouw gegevens verwerkt, waarom dat gebeurt en wat de verwerking inhoudt. Bij jouw eerste contact met Acture ontvang je daarom een brief met ons privacystatement.

 • Uitbetaling

 • Jazeker. Iedereen die een WGA-uitkering ontvangt, heeft hier recht op. Het UWV hanteert de wettelijk verplichte 8% vakantietoeslag. Het bedrag dat je zo bijeen spaart, betaalt het UWV uit in de maand mei.

 • Jazeker. Na iedere uitbetaling kun je de uitkeringsspecificatie bekijken op de website van het UWV.

   

   

 • Ons advies is om na te gaan of jouw uitkering lager is dan het sociaal minimum dat voor jouw situatie van toepassing is. Dit is het bedrag dat jij volgens de overheid nodig hebt om rond te komen. De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Welk bedrag op jou van toepassing is, hangt onder meer af van jouw leeftijd en leefsituatie. Kom je met jouw uitkering onder het sociaal minimum uit? Dan kun je mogelijk bij UWV aanspraak maken op een toeslag op basis van de Toeslagenwet. Zit je al langere tijd onder het sociaal minimum? Dan kun je de toeslag tot één jaar terug aanvragen. Meer informatie over toeslagen en de hoogte van het sociaal minimum voor jouw situatie, vind je op uwv.nl/toeslag. Ook vind je daar meer informatie over het aanvragen van een toeslag.

 • De uitbetaling door UWV vindt maandelijks plaats, rond de 23e van de maand.

 • De uitbetaling van de WGA-uitkering ontvang je van UWV. Acture verzorgt tijdens jouw WGA-uitkering de begeleiding en re-integratie. Dit doen we op verzoek van jouw (ex-)werkgever die ervoor heeft gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA. Heb je vragen over de uitbetaling van jouw WGA-uitkering? Neem dan contact op met UWV.

 • Herstel en re-integratie

 • Dat is wel waar we naar streven. De casemanager is jouw eerste aanspreekpunt voor alles wat met jouw uitkering en re-integratie te maken heeft. In verband met vakanties kan het voorkomen dat je soms tijdelijk te maken krijgt met een andere casemanager. Wij zorgen in dat geval voor een goede overdracht. Verder kunnen we natuurlijk nooit helemaal uitsluiten dat een casemanager bij ons vertrekt.

  Mogelijk had je vóór jouw instroom in de WGA ook al met ons te maken omdat wij jouw uitkering en begeleiding verzorgden in het kader van de Ziektewet. In dat geval draagt de casemanager die jou toen begeleidde jou altijd over aan een in de WGA gespecialiseerde collega. Dit is een bewuste keuze van onze kant. De situaties van werknemers in de Ziektewet en in de WGA verschillen zoveel van elkaar, dat wij voor deze beide wettelijke regelingen met afzonderlijke teams werken. Zo krijg jij altijd de best mogelijke begeleiding!

 • Dit verschilt per persoon, want ieder ziekte of beperking is weer anders. Maar waar je sowieso op kunt rekenen, is:

  • Jouw ziekte en mogelijkheden om te werken worden beoordeeld door UWV. Veranderd jouw gezondheidssituatie geregeld? Dan kan het nodig zijn om regelmatig een herbeoordeling uit te voeren.
  • Wij streven naar begeleiding door een vaste casemanager. Deze professional is jouw eerste aanspreekpunt voor alles wat met jouw uitkering en re-integratie te maken heeft. Hij of zij maakt concrete afspraken met jou over je herstel en re-integratie én neemt regelmatig contact met je op om de voortgang te volgen.
  • Wij zijn ervan overtuigd dat het hebben van werk, de beste sociale zekerheid is. Als er re-integratiemogelijkheden zijn, benutten wij die dus maximaal. Hetzelfde verwachten we van jou, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit in jouw eigen belang is.
 • Dit hangt af van de situatie. Jouw casemanager bekijkt steeds wat in jouw geval het beste is. Als er een kans is dat jouw situatie snel verandert, is er maandelijks contact. Wanneer snelle veranderingen minder voor de hand liggen, kiest de casemanager eerder voor twee-, drie- of viermaandelijkse contactmomenten.

  Wij gaan hierbij uit van de inschattingen die de verzekeringsarts van UWV heeft gemaakt. Verwacht die dat jij na vier maanden een bepaalde vooruitgang hebt geboekt? Dan nemen we vóór het verstrijken van die termijn contact met je op om te bespreken of die verwachting uitkomt. Het contact is altijd bedoeld om te kunnen volgen of jouw mogelijkheden om te werken in de loop van de tijd veranderen. Op die manier kunnen wij de begeleiding tijdig aanpassen als dat nodig is. Of een herbeoordeling aanvragen bij UWV, als we denken dat dit zinvol is. Uiteraard kun je los van de gemaakte afspraken ook altijd contact met ons opnemen als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt.

 • Wij beginnen altijd met een uitnodiging voor een (telefoon)gesprek met een van onze arbeidsdeskundigen. We geven uitleg over de WGA en over jouw uitkering. Ook bespreken we op welke van de drie WGA-uitkeringen jij op dat moment recht hebt en met welke uitkeringen jij in de toekomst te maken kunt krijgen. We maken een schatting van jouw afstand tot de arbeidsmarkt en aan de hand daarvan bepalen we hoe moeilijk of eenvoudig het (waarschijnlijk) voor jou is om weer aan de slag te komen. Op basis van de uitkomsten van het gesprek bepaalt de arbeidsdeskundige welke vervolgstappen we het beste kunnen zetten. Hierbij zetten we diverse instrumenten in:

  • Jobcoaching: begeleiding bij het vinden en/of behouden van passend werk.
  • Jobhunting: een jobhunter gaat actief op zoek naar vacatures en maakt bij jouw akkoord afspraken met de betreffende opdrachtgever over een proefperiode.
  • Proefplaatsingen: een traject van ten minste 4 weken waarin jij op proef en onder begeleiding betaald werk verricht. Waar nodig met een opbouw van de belasting.
  • Spoor 2 traject: Afhankelijk van jouw arbeidsmogelijkheden kan dit bijvoorbeeld een activeringstraject zijn als voorbereiding op toetreding tot de arbeidsmarkt of een traject waarbij je ondersteuning krijgt bij het vinden van passend werk.

   

 • Wij begrijpen heel goed dat je jouw eigen vakgebied niet zomaar los wilt laten als er nog serieuze kansen zijn. Als dit dus een reële mogelijkheid is, staan wij er voor open om hierover te praten. Aan de andere kant vertellen we het ook eerlijk als we denken dat jij je beter op ander werk kunt richten. De nuchtere feiten zijn dat je bij instroom in de WIA al twee jaar hebt geprobeerd terug te keren op de werkvloer, maar dat dit helaas niet (volledig) gelukt is. En dat UWV het oordeel heeft uitgesproken dat jouw beperkingen je verhinderen om jouw oude salaris te verdienen. Wij wegen deze informatie nadrukkelijk mee als we samen met jou op zoek gaan naar werk dat past bij jouw belastbaarheid. Vanuit de gedachte dat werk altijd de beste inkomenszekerheid is, richten we ons op wat jij nog wél kunt. Hoe zorgen we samen voor dat jij weer aan de slag komt, in werk dat je met jouw beperkingen goed vol kunt houden? Van jou verwachten we dat je hier zo goed als je kunt aan meewerkt. De WIA verplicht je om al het werk te accepteren dat ‘passend’ is. Dit kan het werk zijn dat je deed toen je ziek werd, of dat hierbij aansluit. Maar dat zijn niet de enige opties. Afhankelijk van jouw kennis, vaardigheden en gezondheid kan ook ander werk in aanmerking komen.

  Het komt nog wel eens voor dat een werkgever het dienstverband na de WIA-keuring in stand houdt. De werknemer krijgt dan geen uren, maar ook geen ontslag. Op die manier hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen. Wij verbinden aan zo’n ‘slapend’ dienstverband nooit zomaar de conclusie dat je kunt terugkeren in jouw eigen vakgebied of bij jouw eigen werkgever. Dat het dienstverband er nog is, heeft namelijk een heel andere reden. Ons uitgangspunt is dat het werk waar we ons op richten moet passen bij jouw belastbaarheid.

 • WGA-uitkeringen

 • Dit hangt af van wat je verdient en wat je volgens de arbeidsdeskundige van UWV kunt verdienen. Er zijn drie situaties waarmee je te maken kunt krijgen:

  • Verdien je minder dan 50% van wat je volgens UWV kunt verdienen? In dat geval heb je geen recht op de loonaanvullingsuitkering. In plaats daarvan krijg je de (veel lagere) vervolguitkering.
  • Verdien je tussen de 50 en 100% van wat je volgens UWV kunt verdienen? In dat geval is jouw uitkering 70% van jouw WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat je volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen.
  • Verdien je 100% of meer van wat je volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen? In dat geval is jouw uitkering 70% van jouw WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat je verdient.

  Ingewikkeld? Het is vooral belangrijk om te onthouden dat jouw totale inkomen áltijd hoger is naarmate je meer zelf verdient. De uitkering gaat weliswaar omlaag, maar jouw totale inkomen is jouw uitkering plus het geld dat je verdient met werken. Zo loont werken altijd! Op de website van UWV staat een handige rekenhulp LGU waarmee je zelf jouw inkomen kunt berekenen. Kun je niet rondkomen van je uitkering? Ga dan na of je recht hebt op een toeslag.

   

 • Dit hangt af van of je werkt of niet. Werk je niet? Dan is de loongerelateerde uitkering de eerste twee maanden 75% van jouw WIA-maandloon. Vanaf de derde maand bedraagt de uitkering 70% van jouw WIA-maandloon. Werk je wél? Dan trekt UWV een deel van het inkomen dat je met werken verdient af van jouw WIA-maandloon. Dit gaat als volgt:

  • De eerste 2 maanden is jouw loongerelateerde uitkering 75% van jouw WIA-maandloon min 75% van het bedrag dat je verdient.
  • Vanaf de derde maand is jouw uitkering 70% van jouw WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat je verdient.

  Ingewikkeld? Het is vooral belangrijk om te onthouden dat jouw totale inkomen áltijd hoger is naarmate je meer zelf verdient. De uitkering gaat weliswaar omlaag, maar jouw totale inkomen is jouw uitkering plus het geld dat je verdient met werken. Zo loont werken altijd! Op de website van UWV staat een handige rekenhulp LGU waarmee je zelf jouw inkomen kunt berekenen. Kun je niet rondkomen van je uitkering, ga dan na of je recht hebt op een toeslag.

   

 • Deze uitkering is meestal een stuk lager dan de loongerelateerde uitkering of de loonaanvullingsuitkering. Dit komt doordat UWV hem niet meer berekent op basis van jouw oude loon, maar van het minimumloon. Jouw arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalt welke percentage van deze wettelijke ondergrens je precies krijgt.

  ArbeidsongeschiktheidspercentageOmvang vervolguitkering
  35 tot 45%28% van het minimumloon
  45 tot 55%35% van het minimumloon
  55 tot 65%42% van het minimumloon
  65 tot 80%50,75% van het minimumloon

  Verdiende je vóór je arbeidsongeschiktheid minder dan het minimumloon, bijvoorbeeld omdat je parttime werkte? Dan berekent UWV jouw vervolguitkering wél aan de hand van je oude loon.

  Ingewikkeld? Het is vooral belangrijk om te onthouden dat jouw totale inkomen áltijd hoger is naarmate je meer zelf verdient. De uitkering gaat weliswaar omlaag, maar jouw totale inkomen is jouw uitkering plus het geld dat je verdient met werken. Zo loont werken altijd! Op de website van UWV staat een handige rekenhulp waarmee je zelf jouw inkomen kunt berekenen. Kun je niet rondkomen van je uitkering, ga dan na of je recht hebt op een toeslag.

 • Een WGA-uitkering is bedoeld als een financieel vangnet voor werknemers die te maken hebben met gezondheidsbeperkingen. Zorgen die beperkingen ervoor dat je veel moeite hebt om zelf in jouw inkomen te voorzien? Dan is het vangnet groter om te voorkomen dat je er financieel te veel op achteruitgaat. Slaag je er juist goed in om zelf voor jouw inkomen te zorgen, dan wordt het vangnet automatisch wat kleiner. En varieert jouw inkomen in de loop van de tijd, dan heb je nu eens met het grote en dan weer met het kleine vangnet te maken.

  De WGA is er volledig op gericht om werken financieel aantrekkelijk te maken. Welke uitkering jij binnen deze regeling ook ontvangt (er zijn er drie), je bent altijd beter af naarmate je jouw mogelijkheden om te werken beter benut. Jouw inkomen bestaat uit de uitkering plus het geld dat je verdient met werken. Naarmate je meer verdient, valt jouw totale inkomen hoger uit. Werken is dus altijd gunstig. Het verschil kan oplopen tot honderden euro’s per maand! Op uwv.nl kun je zelf een vergelijking maken met rekenhulpen voor de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering.

   

 • Als je denkt dat UWV een fout heeft gemaakt, kun je bezwaar maken. Je doet dit door bezwaar te maken tegen de beslissing (beschikking) die je van UWV ontvangt over de hoogte van jouw uitkering. Zo’n beschikking kan gaan over één maand of over meerdere maanden. In de beschikking zelf staat hoe je bezwaar kunt maken en binnen welke termijn dit moet gebeuren.

 • Bij de beoordeling van uw WIA-aanvraag stelt een arbeidsdeskundige van UWV vast welk werk je nog kunt doen en wat je daarmee kunt verdienen. UWV noemt dit jouw ‘restverdiencapaciteit’. Heb jij vervolgens geen recht (meer) op een loongerelateerde uitkering? Dan kijkt UWV of je minstens de helft verdient van het bedrag dat de arbeidsdeskundige heeft berekend. Is dat het geval, dan krijg je een loonaanvullingsuitkering (LAU). Let op: voor jouw inkomen is het heel belangrijk dat je zo goed mogelijk probeert om aan deze eis te voldoen. Verdien je minder dan de helft van wat jij volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen? Dan krijg je de veel lagere vervolguitkering (VVU). Omdat deze is gebaseerd op het minimumloon, daalt jouw totale inkomen sterk. Wij doen er uiteraard alles aan om te voorkomen dat dit gebeurt.

 • Deze uitkering krijg je als je na 2 jaar ziekte instroomt in de WGA en in de laatste 36 weken vóór je ziek werd ten minste 26 weken hebt gewerkt. Wanneer je niet aan deze eis voldoet, krijg je de loonaanvullingsuitkering (LAU) of de vervolguitkering (VVU). Een uitzondering op deze regel geldt als je een WW-uitkering ontving voordat je ziek werd. In dat geval krijg je eerst een Ziektewetuitkering en vervolgens - als je twee jaar ziek blijft en UWV oordeelt dat je deels arbeidsongeschikt bent - een loongerelateerde WGA-uitkering. Hoe lang je deze uitkering ontvangt, hangt af van jouw arbeidsverleden. Je kunt dit terugvinden in de beschikking die je van UWV ontvangt. Op uwv.nl kun je nalezen hoe UWV te werk gaat bij het vaststellen van de duur van de uitkering.

 • Deze uitkering krijg je als je geen recht (meer) hebt op de loongerelateerde uitkering (LGU) en onvoldoende verdient om in aanmerking te komen voor de loonaanvullingsuitkering (LAU). Dit is het geval als:

  • Jij in de laatste 36 weken voor jouw ziekte minder dan 26 weken hebt gewerkt óf jouw loongerelateerde uitkering is afgelopen, en
  • Jij niets of minder dan de helft verdient van wat je volgens de arbeidsdeskundige van UWV met jouw beperkingen kunt verdienen.

  De vervolguitkering (VVU) is gebaseerd op het minimumloon. Deze uitkering is daarom voor de meeste mensen financieel veel minder gunstig dan de loongerelateerde uitkering en de loonaanvullingsuitkering. Dit betekent ook dat je jouw inkomen aanzienlijk kunt verbeteren als je erin slaagt meer te gaan verdienen. Wij helpen je daar graag bij!

 • De WGA telt drie uitkeringen:

  • De loongerelateerde uitkering (LGU)
  • De loonaanvullingsuitkering (LAU)
  • De vervolguitkering (VVU)

  De meeste mensen ontvangen eerst de loongerelateerde uitkering (LGU). Voor hoe lang dat is, hangt af van hun arbeidsverleden. Heb je geen recht (meer) op deze uitkering? Dan krijg je te maken met de loonaanvullinguitkering (LAU) óf de vervolguitkering (VVU). UWV laat je bij aanvang altijd per brief weten welke uitkering je krijgt, in de vorm van een formele beslissing (‘beschikking’).

 • Beoordeling en begeleiding arbeidsongeschiktheid

 • Na iedere (her)beoordeling ontvang je van UWV een brief met de beslissing (beschikking). Acture ontvangt hiervan een kopie en jouw casemanager volgt het oordeel van UWV. Na ontvangst van de beschikking met de uitkomst van de keuring passen we waar nodig jouw WGA-uitkering aan. Ben je het niet eens met een beslissing van UWV? Dan kun je een procedure voor bezwaar en beroep opstarten. Dit moet bij UWV gebeuren omdat dit de instantie is die de formele beslissing over een wijziging van jouw arbeidsongeschiktheid heeft afgegeven. In de beschikking zelf staat hoe je bezwaar kunt maken.

 • Ja, dat kan. Als jij denkt dat je door een verandering in jouw gezondheid meer of juist minder kunt werken, kan een verzekeringsarts van UWV beoordelen of dat klopt. En zo ja, of dit gevolgen heeft voor jouw uitkering. Je bent hoe dan ook verplicht om elke verandering in jouw gezondheid door te geven aan UWV én aan ons. De melding aan ons regel je met een telefoontje aan jouw casemanager of een mail naar wga@acture.nl. De melding aan UWV moet je verrichten met behulp van het formulier Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid op uwv.nl. Bij het invullen krijg je vanzelf de vraag of je denkt dat jouw mogelijkheden om te werken zijn veranderd. Vul je hier ‘ja’ in, dan geeft het document aan dat je ook het formulier Vragen over uw gezondheid moet invullen en meesturen. Met deze informatie kan UWV een herbeoordeling doen. Heeft UWV méér informatie nodig om jouw situatie te beoordelen? Dan neemt UWV contact met je op of roept je op voor een gesprek met een van de verzekeringsartsen. Als UWV een herbeoordeling niet nodig vindt, wordt er telefonisch contact met je opgenomen. Ben je het niet eens met de beslissing van UWV? Dan kun je dit tijdens het gesprek aangeven.

 • Jouw (ex-)werkgever heeft ervoor gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA. Dit betekent dat jouw (ex)werkgever zélf verantwoordelijk is voor de uitkering van jouw WGA-uitkering en de begeleiding tijdens jouw arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Jouw (ex-)werkgever heeft Acture ingeschakeld om deze begeleiding en uitbetaling uit te voeren.

  Jij hebt recht op een WGA-uitkering als je volgens UWV gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Of als UWV jou volledig arbeidsongeschikt vindt, maar denkt dat jouw belastbaarheid in de toekomst nog kan verbeteren. Omdat alleen UWV herkeuringen mag uitvoeren, schakelen wij altijd UWV in als we willen laten beoordelen of jouw arbeidsongeschiktheidspercentage is veranderd.

 • Dit percentage drukt uit wat jij volgens UWV door jouw beperkingen niet meer kunt verdienen. Het is een inkomensmaatstaf. Dat het percentage hoog of juist laag is, hoeft dus niet altijd te betekenen dat je meer of minder ernstig ziek bent dan een ander. Stel dat twee werknemers precies even ziek zijn, maar een verschillend salaris hebben. Dan heeft de werknemer met het hoogste salaris al snel een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage. Simpelweg omdat hij of zij door de ziekte financieel het meeste inlevert.

  Degene die berekent waar het arbeidsongeschiktheidspercentage in jouw geval op uitkomt, is de arbeidsdeskundige van UWV. Hij of zij wijst hiervoor eerst (ten minste) drie functies aan die gezien jouw beperkingen, opleiding en ervaring voor jou geschikt zijn. Hier horen drie salarissen bij, waarvan de arbeidsdeskundige altijd het middelste neemt. Dit legt de arbeidsdeskundige naast het loon dat je verdiende voordat je ziek werd: het verschil bepaalt jouw (nieuwe) arbeidsongeschiktheidspercentage. Je vindt jouw arbeidsongeschiktheidspercentage in het rapport dat de arbeidsdeskundige maakt. Hij of zij doet dit iedere keer bij het opnieuw beoordelen van jouw situatie. Je krijgt het (bijgestelde) rapport thuisgestuurd en wij ontvangen daarvan een kopie.

 • Er zijn vier verschillende uitkomsten mogelijk:

  1. Minder dan 35% arbeidsongeschikt.De arbeidsdeskundige van UWV heeft bepaald dat jij meer dan 65% van jouw oude loon kunt verdienen. Je hebt in dat geval geen recht op een WIA-uitkering.
  2. Meer dan 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt.De arbeidsdeskundige van UWV heeft bepaald dat jij minder dan 65% van jouw oude loon kunt verdienen. Je bent in dat geval gedeeltelijk arbeidsongeschikt. De WIA wordt toegekend en je krijgt een WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Het is de bedoeling dat je probeert om jouw mogelijkheden om te werken zo goed mogelijk te benutten. De uitkering is ook zodanig ingericht dat het benutten van jouw arbeidsvermogen voor jou financieel het aantrekkelijkste is.
  3. Meer dan 80% arbeidsongeschikt met redelijk tot goede kans op herstel. De arbeidsdeskundige van UWV heeft bepaald dat jij minder dan 20% van jouw oude loon kunt verdienen. Omdat de verzekeringsarts vindt dat er een redelijk tot goede kans is dat jouw mogelijkheden nog verbeteren, oordeelt UWV dat je volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt bent. De WIA wordt toegekend en je krijgt een WGA-uitkering.
  4. Meer dan 80% arbeidsongeschikt en geen of nauwelijks kans op herstel. De arbeidsdeskundige van UWV heeft bepaald dat jij minder dan 20% van jouw oude loon kunt verdienen. Omdat de verzekeringsarts vindt dat er geen of slechts een kleine kans is op herstel van jouw mogelijkheden, oordeelt UWV oordeelt dat jij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. De WIA wordt toegekend en je krijgt een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. De uitkering loopt door tot de pensioengerechtigde leeftijd en je hoeft niet meer te proberen om aan de slag te komen.
 • Dit is áltijd de verzekeringsarts van UWV. Hij of zij is de enige die hierover een oordeel kan en mag vellen. De verzekeringsarts beoordeelt de aard en omvang van jouw beperkingen en of je recht hebt op een WGA-uitkering. Hij of zij bepaalt ook of jouw gezondheid en beperkingen zodanig zijn veranderd dat jouw arbeidsongeschiktheid wijzigt. Deze beoordeling is dus geen taak voor de casemanager van Acture. De casemanager volgt wel jouw re-integratieproces en maakt hierover op basis van het oordeel van de verzekeringsarts afspraken met jou. Bovendien kan de casemanager UWV vragen om een herkeuring uit te voeren.

  In sommige gevallen schakelen we een bedrijfsarts in om een oordeel te geven over jouw belastbaarheid. Bijvoorbeeld om een oplossing te zoeken voor vastgelopen re-integratie. Het oordeel van de bedrijfsarts kan in zo’n situatie helpen om vast te stellen of jouw beperkingen zijn toegenomen. En of het eerder gekozen re-integratietraject voor jou nog wel passend is. Belangrijk om te weten, is dat het oordeel van de bedrijfsarts géén invloed heeft op jouw arbeidsongeschiktheidspercentage, jouw recht op de uitkering of de omvang hiervan. Hierover beslist UWV.

 • Dit doet de arbeidsdeskundige van UWV. Deze professional neemt hiervoor de mogelijkheden en beperkingen die de verzekeringsarts heeft vastgesteld als uitgangspunt. Eerst kijkt hij of zij wat voor werkzaamheden jij hiermee kunt doen. Daarna wordt onderzocht binnen welke functies deze werkzaamheden voorkomen en of deze functies aansluiten bij jouw opleiding en (werk)ervaring. Tot slot gaat de arbeidsdeskundige na wat jij met de uitoefening van zo’n functie zou moeten kunnen verdienen. Dit wordt jouw ‘restverdiencapaciteit’ genoemd.

  Belangrijk om te weten, is dat de arbeidsdeskundige altijd minstens drie soorten werk (functies) moet kunnen aanwijzen (duiden) die voor jou geschikt zijn. Die mag hij niet zomaar verzinnen, hij of zij raadpleegt hiervoor de gegevens van een groot aantal werkelijk bestaande banen in Nederland. De voor jouw geschikte functies vind je in het rapport dat de arbeidsdeskundige maakt. Hij of zij doet dit iedere keer bij het opnieuw beoordelen van jouw situatie. Je krijgt het (bijgestelde) rapport thuisgestuurd en wij ontvangen daarvan een kopie.

 • Verrekening inkomsten

 • Wij vinden het belangrijk dat je zo snel mogelijk krijgt waar je recht op heeft. Wel zijn we bij het uitkeren afhankelijk van het tijdstip waarop de UWV-beschikking ‘definitieve vaststelling van uw uitkering’ bij ons binnenkomt.

  • Bereikt de beschikking ons vóór de 20e van de maand, dan betalen we het extra bedrag samen met de WGA-uitkering van die maand uit.
  • Bereikt de beschikking ons op of na de 20e van de maand, dan betekent dit meestal dat we het extra bedrag uitbetalen samen met de WGA-uitkering van de volgende maand.

  Je ontvangt het extra bedrag altijd op de bankrekening waarop wij ook jouw uitkering storten. Ben je het niet eens met de verrekening en denk je dat er iets fout is gegaan bij UWV of Acture? Laat ons dit dan alstublieft weten. Wij lossen problemen graag zo snel mogelijk op.

 • In dat geval maken wij een afspraak met jou over de manier waarop je dat gaat doen. Je kunt hierbij onder meer aangeven in hoeveel stappen je het verschuldigde bedrag wilt terugbetalen. We bevestigen de gemaakte afspraken altijd met een brief waarin je rustig kunt nalezen wat je precies moet terugbetalen en waarom.

  Hoe het terugbetalen in zijn werk gaat, hangt af van de situatie. Waar mogelijk verrekenen we gedurende één of meerdere maanden een bedrag met jouw WGA-uitkering. Dit zie je dan altijd terug in de uitkeringsspecificatie(s) over de maand(en) in kwestie. Is verrekenen met jouw uitkering niet mogelijk? Dan treffen we een andere regeling. Moet je iets terugbetalen en heb je hier een vraag of zorgen over? Dan kun je uiteraard ook altijd zelf contact opnemen met jouw casemanager. Ben je het niet eens met de verrekening en denk je dat er iets fout is gegaan bij UWV of Acture? Laat ons dit dan alstublieft weten. Wij lossen problemen graag zo snel mogelijk op.

 • Een WGA-uitkering is bedoeld als een financieel vangnet voor werknemers die te maken hebben met gezondheidsbeperkingen. Zorgen die beperkingen ervoor dat jij veel moeite hebt om zelf in jouw inkomen te voorzien? Dan is het vangnet groter, om te voorkomen dat je er financieel te veel op achteruitgaat. Slaag jij er juist goed in om zelf voor jouw inkomen te zorgen? Dan wordt het vangnet automatisch wat kleiner. En varieert jouw inkomen in de loop van de tijd? Dan is het vangnet de ene keer wat kleiner en de andere keer wat groter.

  De WGA is er volledig op gericht om werken financieel aantrekkelijk te maken. Welke uitkering jij binnen deze regeling ook ontvangt (er zijn er drie), je bent altijd beter af naarmate je jouw mogelijkheden om te werken beter benut. Jouw inkomen bestaat uit de uitkering plus het geld dat je verdient met werken. Naarmate je meer verdient, valt jouw totale inkomen hoger uit. Werken is dus altijd gunstig. Het verschil kan oplopen tot honderden euro’s per maand! Op uwv.nl kun je zelf een vergelijking maken met rekenhulpen voor de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering.

   

 • Dit gebeurt altijd door UWV. Acture is op dit gebied dus afhankelijk van UWV. Heb je betaald werk? Dan ben je verplicht om wijzigingen in jouw inkomsten door te geven aan UWV. Heb je een werkgever? Dan is die op zijn beurt verplicht om aan de Belastingdienst door te geven hoeveel je hiermee verdient en hoeveel belasting en premies er worden ingehouden en afgedragen. UWV gebruikt deze informatie om na te gaan of jouw inkomsten zijn gestegen of gedaald. En hoe hoog de WGA-uitkering moet zijn waar jij recht op hebt. Wanneer deze berekeningen zijn uitgevoerd, geeft UWV een beschikking ‘definitieve vaststelling van uw uitkering’ af. Dit is een overzicht van wat je hebt verdiend door te werken en de uitkeringsbedragen waar je volgens UWV recht op hebt. De beschikking kan gaan over één maand of over meerdere maanden. Wij gebruiken het overzicht om te vergelijken welke bedragen wij over deze periode hebben uitbetaald en waar jij volgens UWV recht op hebt. Vervolgens sturen we je een brief om je te laten weten dat we inkomsten uit arbeid met jouw uitkering verrekenen. En of dit betekent dat jij nog een bedrag tegoed hebt, of dat je ons iets moet terugbetalen. Vindt er een verrekening plaats, dan vermelden we dat altijd op de uitkeringsspecificatie van de maand in kwestie.

 • Inloggen portal en jaaropgaven

 • Jouw inloggegevens voor onze portal staan in de introductiebrief die je van Acture ontvangen hebt. Beschik je niet meer over deze brief? Neem dan contact op met jouw casemanager. Hij of zij stuurt je de inloggegevens dan nogmaals toesturen.

  Log in op het portal door in de kolom te kiezen voor 'werknemer | uitzendkracht' of 'werknemer | overige sectoren (voorheen ActivaSZ)'. Op het portal staan onder andere jouw uitkeringsspecificatie(s) en jouw eventuele jaaropgaven.

 • Is jouw jaaropgaaf op 1 maart nog niet beschikbaar, dan is er ergens iets misgegaan. Neem in dat geval contact met ons op via het contactformulier, en wij stellen jouw jaaropgaaf alsnog zo snel mogelijk beschikbaar.

 • Je hebt recht op een jaaropgaaf over elk kalenderjaar waarin je van Acture een Ziektewetuitkering of WGA-uitkering hebt ontvangen.

  Let op: het kan gebeuren dat je aan het einde van het kalenderjaar X ziek bent geworden. Vindt vervolgens de eerste uitbetaling plaats in het volgende kalenderjaar Y, dan ontvang je alleen een jaaropgaaf over jaar Y, niet over jaar X. Niet het moment waarop je ziek bent geworden is dus beslissend, maar het moment waarop je de uitkering ontving.

 • Jaaropgaven worden uiterlijk op 1 maart beschikbaar gesteld in het portal op deze website, waar je ook jouw uitkeringsspecificatie(s) kunt vinden.

  Is jouw jaaropgave op 1 maart nog niet beschikbaar, dan is er ergens iets misgegaan. Wij verzoeken je vriendelijk om contact met ons op te nemen, zodat we jouw jaaropgave alsnog zo snel mogelijk beschikbaar kunnen stellen. Je kunt hiervoor het contactformulier op op onze website gebruiken.

  Meer informatie over de jaaropgaaf vind je hier.

 • Rechten en plichten

 • Dat mag, maar een vakantie mag jouw herstel en/of re-integratie niet in de weg staan. Bespreek je vakantieplannen daarom altijd met je casemanager en voorkom dat je onbedoeld de regels overtreedt.

  Ben of ga je aan de slag bij een werkgever? Bespreek jouw vakantieplannen dan óók hiermee. Wil je op vakantie naar het buitenland? Dan moet je ten minste twee weken vóór vertrek hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij jouw casemanager. Zo kan hij of zij jouw plannen tijdig beoordelen. Het is verstandig om pas ná het akkoord van jouw casemanager reis- en verblijfkosten te maken (ticket, hotel, enz.).

  Wil je vrijstelling krijgen van jouw sollicitatieverplichtingen in verband met een vakantie? Regel dit dan op tijd met jouw casemanager! Zo voorkom je dat hier misverstanden over ontstaan en jij onbedoeld de regels overtreedt. Een sollicitatieplicht geldt wanneer je een WGA-uitkering ontvangt en niet werkt, óf wanneer je wel werkt, maar hier – volgens het UWV – te weinig mee verdient. Wij werken hetzelfde als UWV. Dat wil zeggen dat je maximaal vier weken per jaar vrijstelling krijgt.

 • Wij verzorgen de begeleiding tijdens jouw arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Dit doen we op verzoek van jouw (ex-)werkgever die ervoor heeft gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA. Daarnaast zal het UWV de uitbetalingen van de WGA-uitkering verzorgen. We sturen een brief waarin we ons aan je voorstellen en uitleg geven over de voornaamste spelregels rond jouw uitkering en re-integratie. Daarnaast neemt een van onze casemanagers zo snel mogelijk telefonisch contact met je op om afspraken te maken over jouw herstel en re-integratie. Hierbij volgen wij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), die voorschrijft welke rechten en plichten jij hebt als je een WGA-uitkering ontvangt.

 • Jouw rechten en plichten zijn vastgelegd in de ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’ (WIA). Hierin staat onder meer dat je al het mogelijke moet doen om jouw eigen herstel en re-integratie te bevorderen. Maar bijvoorbeeld ook dat je gehoor moet geven aan een oproep van UWV om een (her)beoordeling te ondergaan. En dat je mee hoort te werken aan afspraken die tot doel hebben om jou weer aan het werk te krijgen. Acture heeft de belangrijkste verplichtingen opgenomen in een WGA-reglement. Zo kun je altijd terugvinden wat wij van jou verwachten en wat jij op jouw beurt van ons mag verwachten. Je ontvangt van ons een exemplaar van het reglement bij de brief waarin we ons bij de start van jouw uitkering aan jou voorstellen. Ook kun je het reglement altijd opvragen bij jouw casemanager.

 • Loonheffingskorting

 • Dit is zeker mogelijk, maar wij doen dit niet automatisch. Bij de eerste brief die je van ons ontvangt nadat je in de WGA bent ingestroomd, is een formulier toegevoegd waarmee je kunt aangeven of wij voor jou de loonheffingskorting toe moeten passen. De loonheffingskorting mag je maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie laten toepassen. Het voordeel is het grootst als je deze toepast bij de partij bij wie je de meeste inkomsten hebt. Bij mensen met een WGA-uitkering kán dat de partij zijn die deze uitkering verstrekt. Maar naarmate je er beter in slaagt om bij een werkgever aan de slag te komen, neemt de kans toe dat je voordeliger uit bent door hem de korting te laten toepassen. Goed om in de gaten te houden dus als jouw gezondheids- of werksituatie verandert.