Mogen we je beter en sneller helpen?

Kies je profiel en wij passen onze website daar speciaal op aan:

Profiel wijzigen? Dat kan hier

Solliciteer direct

FAQ

Inhoudsopgave

  WW

  Aanvullingen op de uitkering

 • Er zijn verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van jouw situatie en de sector waarin je werkzaam bent, kun je recht hebben op:

  • Een aanvulling die het bedrag van jouw maandelijkse uitkering verhoogt. Dit wordt meestal een bovenwettelijke uitkering genoemd.
  • Een uitkering die pas gaat lopen als jouw WW-uitkering is afgelopen. Dit wordt doorgaans een nawettelijke of aansluitende uitkering genoemd.
  • Een aanvulling op jouw inkomen als je een nieuwe baan tegen een lager salaris accepteert. Dit wordt vaak loonsuppletie genoemd.
  • Een regeling die ervoor zorgt dat een eerder toegekende maar inmiddels beëindigde aanvulling opnieuw van kracht wordt. Zo’n garantie-uitkering is meestal bedoeld voor als je een nieuwe baan vindt, maar die na relatief korte tijd weer verliest.

  Voor administratie en uitbetaling van de aanvullende uitkeringen bij werkloosheid zijn in de sectoren overheid en onderwijs meerdere uitvoeringsinstanties in het leven geroepen. Jouw (ex-)werkgever kan je vertellen of jij onder een WW-aanvullingsregeling valt. En zo ja, wat voor regeling dit is en welke instantie deze uitvoert.

   

 • Dat hangt af van jouw situatie. De meeste werknemers in de sectoren overheid en onderwijs vallen onder een cao-bepaling die recht geeft op een aanvulling op de WW. Soms worden er ook afspraken over gemaakt in het kader van een sociaal plan. Verder is het natuurlijk mogelijk dat je – bijvoorbeeld bij het aangaan van een hypotheek – zelf een private Werkloosheidsverzekering hebt afgesloten. Tot slot kun je recht hebben op een aanvulling van de overheid omdat je niet kunt rondkomen. Hiervoor kom je in aanmerking als jouw inkomen lager is dan het sociaal minimum dat op jou van toepassing is. Je leest hier meer over bij de vragen over onvoldoende inkomsten. Jouw (ex-)werkgever kan je vertellen of jij onder een WW-aanvullingsregeling valt. En zo ja, wat voor regeling dit is en welke instantie deze uitvoert.

 • Als je te weinig inkomsten hebt om rond te komen, kom je mogelijk in aanmerking voor een toeslag van de overheid. Je hebt recht op zo’n toeslag als je met jouw inkomsten onder het sociaal minimum uitkomt dat op jou van toepassing is. Je leest hier meer over bij de vragen over onvoldoende inkomsten.

 • Geldverstrekkers bieden nog wel eens werkloosheidsverzekeringen aan in combinatie met een hypotheek. Ze spelen hiermee in op het gegeven dat de hypotheeklasten voor veel mensen een in verhouding grote maandelijkse kostenpost vormen. Bij werkloosheid kan dit problemen opleveren omdat het inkomen dan vaak flink daalt. De werkloosheidsverzekering zorgt ervoor dat de verzekeraar de hypotheeklasten in zo’n geval gedurende een bepaalde periode deels of volledig doorbetaalt. Dit verkleint de kans dat de hypotheeknemer in de problemen komt en vergroot voor de hypotheekverstrekker de zekerheid dat de hypotheeklasten worden voldaan. Het is dus feitelijk een hypotheekbeschermingsregeling. Net als de WW is de verzekering meestal alleen van kracht bij onvrijwillige werkloosheid. Het komt ook nogal eens voor dat de regeling zowel voor werkloosheid als arbeidsongeschiktheid is bedoeld.

 • Sollicitatieplicht en vrijstelling

 • Jazeker. Jouw (ex-)werkgever is verantwoordelijk voor de begeleiding van jouw re-integratie, maar je moet er zelf ook al het mogelijke aan doen om weer aan het werk te komen.

 • Ja, in een noodsituatie kun je tijdelijk vrijstelling krijgen van jouw gebruikelijke sollicitatieverplichtingen. Hiervoor moet je toestemming vragen aan UWV. Ook vragen we je dit te overleggen met je Acture casemanager. Zo kan hij of zij met je meedenken en voldoe je meteen aan jouw verplichting om ons op de hoogte te houden. Goed om te weten is dat niet iedere noodsituatie reden is voor vrijstelling. Bovendien is de vrijstelling alleen bedoeld om je tijd te geven om noodmaatregelen te nemen. Zodra de situatie dit mogelijk maakt, moet je weer gaan solliciteren. UWV maakt op basis van de volgende punten een afweging:

  • Hoe ernstig de situatie is.
  • In welke mate de situatie jou dwingt om je met andere zaken dan solliciteren bezig te houden en hoelang dit naar verwachting zo blijft.
  • Wat gezien de situatie in alle redelijkheid wel en niet van jou mag worden verwacht.
 • Dat hangt af van de situatie. De basisregel is dat je gewoon moet blijven proberen om aan de slag te komen. Je ontvangt de eerste dertien weken dat je ziek bent namelijk ook gewoon jouw WW-uitkering. Zowel UWV als Acture gaat ervan uit én ziet erop toe, dat je in deze periode blijft solliciteren of andere afgesproken re-integratie-activiteiten uitvoert. Levert jouw ziekte zodanige beperkingen op dat het niet om aan jouw verplichtingen of gemaakte afspraken te voldoen? Bijvoorbeeld omdat je door koorts geveld op bed ligt? Neem dan contact op met je casemanager. Hij of zij beoordeelt in alle redelijkheid of we je tegemoet kunnen komen. Ook maakt je casemanager concrete afspraken met jou over hervatting van de re-integratie vanaf het moment dat je weer voldoende hersteld bent.

  Let op: je moet ziekte altijd doorgeven aan UWV. Deze melding moet uiterlijk op de tweede ziektedag plaatsvinden. Heb je een afspraak gemaakt met jouw casemanager die erop neerkomt dat je vrijstelling hebt van jouw sollicitatieplicht? Dan heb je hiervoor ook altijd goedkeuring van UWV nodig. Zowel de ziekmelding als het verzoek om vrijstelling regel je via de Werkmap op werk.nl.

 • Mantelzorgverplichtingen vormen een geldige reden om vrijstelling van UWV te krijgen voor jouw sollicitatieverplichtingen. Je moet hiervoor het formulier Aanvraag vrijstelling sollicitatieplicht bij mantelzorg invullen en naar UWV sturen. Als ontvanger van een WW-uitkering kun je maximaal zes maanden vrijstelling krijgen van je sollicitatieplicht. Deze termijn is bedoeld om een andere oplossing voor de mantelzorg te vinden. Is er sprake van een zeer uitzonderlijke situatie? Dan kan de termijn steeds met één maand worden verlengd. Wij vragen je om jouw situatie - voorafgaand aan je verzoek aan UWV – te bespreken met jouw casemanager. Zo kunnen we met je meedenken, beoordelen in welke mate de mantelzorg je verhindert om aan jouw verplichtingen te voldoen, en een inschatting geven of je verzoek aan UWV kans van slagen heeft. Bovendien voldoe je dan meteen aan je verplichting om ons op de hoogte te houden van jouw situatie.

  Belangrijk om te weten is dat UWV niet iedere vorm van zorg als mantelzorg beschouwt. Ook vormt niet iedere vorm van mantelzorg reden voor vrijstelling. Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je verleent onbetaalde zorg aan een zieke of gehandicapte in jouw naaste omgeving. Bijvoorbeeld een familielid.
  • Het is noodzakelijk dat je de zorg verricht, bijvoorbeeld omdat er niemand anders beschikbaar is of omdat anderen hiervoor niet geschikt zijn.
  • De zorg kost je meer tijd en energie dan normale ziekenzorg.
 • Ja, dat is mogelijk als UWV hier toestemming voor geeft. UWV neemt verzoeken om vrijstelling in behandeling in de volgende situaties:

  • Je wilt een opleiding gaan volgen en wij geven hierover namens jouw (ex-)werkgever een positief advies af.
  • Je wilt in aanmerking komen voor een onderzoeks-/startperiode als zelfstandige en wij geven hierover namens jouw (ex-)werkgever een positief advies af.
  • Je verleent mantelzorg.
  • Je gaat werken via een proefplaatsing.
  • Er is sprake van een noodsituatie, waardoor je genoodzaakt bent om jouw tijd en aandacht te besteden aan andere zaken dan sollicitaties.

  De uiteindelijke beslissing over vrijstelling van sollicitatieplicht ligt altijd bij UWV. Acture kan nooit op eigen houtje bepalen of jij vrijstelling krijgt. Wel heb je in veel gevallen ook onze toestemming nodig. Soms houdt dit zelfs in dat UWV het verzoek alleen in behandeling neemt als het van ons afkomstig is. Wij raden je daarom aan om altijd vooraf te overleggen met jouw Acture casemanager. Niet voor niets zijn wij namens jouw ex-werkgever verantwoordelijk voor jouw re-integratie. We werken actief aan de realisatie van dit doel, denken graag met je mee en waar mogelijk helpen we je bij het indienen van jouw verzoek. Bovendien ben je verplicht om ons goed op de hoogte te houden van jouw situatie.

 • Dat mag, maar een vakantie mag jouw re-integratie niet in de weg staan. Bespreek je vakantieplannen daarom altijd met je casemanager en voorkom dat je onbedoeld de regels overtreedt.

  Ben of ga je aan de slag bij een werkgever? Bespreek jouw vakantieplannen dan óók hiermee. Wil je op vakantie naar het buitenland? Dan moet je ten minste twee weken vóór vertrek hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij jouw casemanager. Zo kan hij of zij jouw plannen tijdig beoordelen. Het is verstandig om pas ná het akkoord van jouw casemanager reis- en verblijfkosten te maken (ticket, hotel, enz.).

  Als je een WW-uitkering ontvangt, heb je te maken met een sollicitatieplicht. Wil je vrijstelling krijgen van jouw sollicitatieverplichtingen in verband met een vakantie? Regel dit dan op tijd met jouw casemanager! Zo voorkom je dat hier misverstanden over ontstaan en jij onbedoeld de regels overtreedt. Wij werken hetzelfde als UWV. Dat wil zeggen dat je maximaal vier weken per jaar vrijstelling krijgt. Zie voor meer informatie over vakantie tijdens WW ook uwv.nl.

 • Bereik je, gerekend vanaf jouw eerste WW-dag, binnen een jaar de AOW-leeftijd? Dan hoef je niet te solliciteren. In alle andere gevallen moet je gewoon aan alle sollicitatieverplichtingen voldoen. Concludeer niet te snel dat je recht hebt op vrijstelling. De AOW-leeftijd verschuift namelijk regelmatig:

  • In 2012 lag de AOW-leeftijd nog op 65 jaar.
  • In 2013-2015 ging hij omhoog met één maand per jaar.
  • In de jaren 2016-2018 bedraagt de jaarlijkse stijging drie maanden.
  • In 2019-2021 gaat het om vier maanden per jaar.
  • Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

  Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kun je eenvoudig jouw AOW-leeftijd opzoeken door jouw geboortedatum in te typen.

   

 • Dit betekent onder meer dat je elke week minstens één keer een sollicitatieactiviteit moet verrichten, of vaker als wij dit met jou hebben afgesproken. Zowel Acture als UWV controleert of jij je aan deze verplichting houdt. Solliciteer je te weinig of kun je niet laten zien dat je hebt gesolliciteerd? Dan kan dit gevolgen hebben voor jouw uitkering. Om controle door UWV mogelijk te maken, moet je jouw sollicitatieactiviteiten op tijd doorgeven via de Werkmap op werk.nl. Omdat wij geen toegang hebben tot deze werkmap, vragen wij je om jouw sollicitaties ook aan ons door te geven. Dit doe je via ons online cliënt dossier. Je ontvangt hiervoor van ons een internetadres (url), gebruikersnaam en toegangscode. Verder moet je voor zowel UWV als Acture kopieën bewaren van jouw sollicitatiebrieven en van uitnodigingen die je krijgt voor sollicitatiegesprekken of tests.

 • Privacy

 • Hiervoor kun je terecht bij onze Functionaris gegevensbescherming. In ons privacystatement lees je hoe je contact kunt opnemen.

  Wij handelen bij de verwerking van persoonsgegevens volgens de wettelijke regels. Vind je dat wij niet correct met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kun je een klacht indienen via ons klachtenformulier. Acture neemt iedere klacht serieus en reageert binnen 24 uur. Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Jazeker. Je hebt het recht om jouw persoonlijke gegevens in te zien en te wijzigen. Hierbij volgt Acture de Regeling Inzage en Correctierecht UWV. Een verzoek om inzage of wijziging moet schriftelijk ingediend worden en de volgende gegevens van jou bevatten:

  • Volledige naam en voorletters
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer of - als je dit niet hebt - jouw sofinummer
  • Een kopie van jouw (geldige) legitimatiebewijs
 • Jouw (ex-)werkgever heeft ons ingeschakeld om de begeleiding met betrekking tot jouw WW uit te voeren. Wij kunnen deze taken alleen uitvoeren door jouw persoonsgegevens te verwerken. Daarom heeft jouw (ex-)werkgever deze aan Acture verstrekt. Als het goed is, ben je hierover ingelicht door jouw (ex-)werkgever. Gedurende de begeleiding kan Acture vragen om zelf ook persoonsgegevens te verstrekken.

 • Acture hecht grote waarde aan jouw privacy! Wij staan garant voor een correcte en veilige verwerking van vertrouwelijke informatie binnen onze organisatie. Niet alleen zijn we ISO 27001 gecertificeerd, ook staan we geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toeziet op correcte omgang met privacygevoelige informatie. We vinden het belangrijk dat jij weet wie jouw gegevens verwerkt, waarom dat gebeurt en wat de verwerking inhoudt. Bij jouw eerste contact met Acture ontvang je daarom een brief met ons privacystatement.

 • Re-integratie activiteiten

 • Een proefplaatsing is bedoeld voor situaties waarin een werkgever jou een kans wil geven, maar twijfelt of je geschikt bent voor het werk. Door twee maanden op proef te gaan werken, kan een werkgever zonder loonkosten - en dus risico - bekijken of jij geschikt bent. Tijdens de proefperiode houd jij jouw uitkering en krijg je de kans om ervaring op te doen en je te bewijzen in de functie. Een proefplaatsing overleg je altijd eerst met ons door contact op te nemen met jouw casemanager. Als hij of zij de plannen goedkeurt, vul je het formulier Aanvraag toestemming proefplaatsing tijdens WW in en stuur je dit naar UWV. De voorwaarden voor een proefplaatsing zijn:

  • De verwachting is dat jij zonder proefplaatsing moeilijk werk kunt vinden.
  • De werkgever verklaart op papier dat hij van plan is om jou een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden.
  • Je ontvangt ten tijde van de aanvraag een WW-uitkering en bent al minstens drie maanden werkloos. Of je bent jonger dan 27 jaar en hebt geen startkwalificatie (een havo-, vwo-, mbo-niveau-2-diploma of hoger diploma). Of je hebt, voordat je een WW-uitkering kreeg, langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering gehad, en je kunt niet meer werken in jouw oude functie.

  Als UWV toestemming geeft voor een proefplaatsing, hoef je tijdens een proefplaatsing niet te solliciteren. Zo kun jij je volledig richten op het leveren van goed werk en het overtuigen van jouw nieuwe werkgever. Als jij en jouw nieuwe werkgever tevreden zijn over de proefplaatsing, kun je direct in dienst treden. Het is niet de bedoeling dat er dan eerst nog een proeftijd is. UWV geeft alleen in zeer uitzonderlijke situaties toestemming voor een langere proefplaatsing dan twee maanden.

 • Ja, dat kan. Een eigen bedrijf starten kan een goede manier zijn om weer aan de slag te komen. Soms is de kans op succes zelfs groter dan wanneer je naar een baan zoekt. UWV biedt de mogelijkheid om bij het beginnen van een eigen bedrijf gebruik te maken van een onderzoeksperiode of een startperiode. Een onderzoeksperiode is bedoeld om in kaart te brengen of jouw bedrijf levensvatbaar is. Onder andere gebruik je deze periode om een ondernemingsplan op te stellen. In een startperiode ga je daadwerkelijk met de eerste bedrijfsactiviteiten aan de slag. In beide gevallen kun je vooraf aan UWV vragen om de activiteiten die je voor jouw eigen bedrijf verricht, gelijk te stellen met sollicitatieactiviteiten. Dit komt in feite neer op vrijstelling van jouw gebruikelijke sollicitatieverplichtingen. Je hebt hierbij wel altijd een positief advies nodig van ons namens jouw (ex-)werkgever.

  We vragen je om jouw plannen altijd vooraf te bespreken met je casemanager. Niet alleen omdat je onze toestemming nodig hebt, maar ook omdat we zo met je kunnen meedenken. Zijn we ervan overtuigd dat het starten van een eigen bedrijf voor jou een kansrijke oplossing is om weer aan de slag te komen? Dan helpen we je graag verder door een positief advies af te geven en de aanvraagformulieren op te sturen naar UWV.

 • Dat hangt ervan af of je tijdens de opleiding beschikbaar blijft voor werk en aan jouw sollicitatieverplichtingen blijft voldoen. Is dit het geval? Dan heb je geen toestemming van UWV of van Acture nodig. Je bent wel verplicht om jouw plannen aan UWV door te geven. Ook vragen wij je om jouw opleidingsplannen vooraf met je casemanager te bespreken. Zo blijft hij of zij op de hoogte en kunnen we met jou meedenken.

  Zorgt de opleiding die je wilt volgen ervoor dat je minder of niet meer beschikbaar bent voor werk en/of niet volledig aan jouw sollicitatieverplichtingen kunt voldoen? Dan ben je verplicht dit met ons te bespreken. Bovendien moet je UWV om vrijstelling van deze verplichtingen vragen. UWV neemt jouw verzoek alleen in behandeling als wij namens jouw (ex-)werkgever een positief advies afgeven. Wij bekijken vooral:

  • Of jouw plannen de kans vergroten dat je weer aan de slag komt in een baan die je ook op de langere termijn kunt behouden.
  • Of het aannemelijk is dat je de opleiding volhoudt en met succes kunt afronden.

  Voor jouw verzoek aan UWV heb je twee formulieren nodig:

  Wij versturen beide formulieren naar UWV. Deze instantie beoordeelt of je de opleiding mag volgen en een ontheffing van de sollicitatieplicht krijgt.

 • Ja, als ontvanger van een WW-uitkering moet je een stage eerst met ons overleggen en daarna toestemming vragen aan UWV.

  Een stage is een goede manier om kennis te maken met een werkgever, ervaring op te doen en te laten zien wat je kunt. Bespreek je stageplannen altijd met je casemanager van Acture. Niet alleen omdat je verplicht bent om ons op de hoogte te houden, maar ook omdat we zo met je kunnen meedenken. We helpen je graag te beoordelen aan welke eisen een stage moet voldoen om jouw kansen op werk zo groot mogelijk te maken. Ook vertellen we je met welke spelregels je rekening moet houden, bijvoorbeeld op het gebied van stagevergoedingen. En mogelijk kunnen we je helpen door de werkgever te overtuigen van een proefplaatsing.

  Toestemming van UWV regel je via de Werkmap op werk.nl. Een adviseur van UWV beoordeelt vervolgens of je voldoet aan de voorwaarden om stage te lopen tijdens jouw WW-uitkering. Maakt de stage onderdeel uit van een opleiding waar UWV eerder al mee heeft ingestemd? Dan heb je het akkoord van UWV niet meer nodig.

 • Ja, hiervoor moet je toestemming vragen aan UWV door middel van een standaardformulier. Hartstikke mooi dat jij je belangeloos ergens voor wilt inzetten! Zo blijf je actief en wie weet doe je nuttige contacten op die een betaalde baan dichterbij brengen. Houd er wel rekening mee dat je als ontvanger van een WW-uitkering aan diverse regels moet voldoen:

  • Je moet beschikbaar blijven om direct betaald werk te verrichten als die kans zich voordoet.
  • Je moet gewoon blijven voldoen aan jouw sollicitatieverplichtingen.
  • Je hebt toestemming nodig van UWV en kunt van deze instantie géén vrijstelling van jouw verplichtingen krijgen.

  Wij vragen je om jouw plannen vooraf met jouw casemanager te bespreken. Zo kunnen we met je meedenken en beoordelen of het vrijwilligerswerk jou niet verhindert om aan jouw verplichtingen te voldoen. Op de website van UWV vind je meer informatie over vrijwilligerswerk tijdens een WW-uitkering.

 • Begeleiding re-integratie

 • Dat is wel waar we naar streven. De casemanager is jouw eerste aanspreekpunt voor alles wat met jouw uitkering en re-integratie te maken heeft. In verband met vakanties kan het voorkomen dat je soms tijdelijk te maken krijgt met een andere casemanager. Wij zorgen in dat geval voor een goede overdracht. Verder kunnen we natuurlijk nooit helemaal uitsluiten dat een casemanager een andere rol krijgt binnen onze organisatie of bij ons vertrekt.

  Het kan natuurlijk gebeuren dat je ziek wordt tijdens jouw WW-uitkering. De eerste dertien weken verandert er dan niets aan de WW-begeleiding: die blijft in handen van jouw casemanager van Acture. Je houdt in deze periode ook gewoon recht op een WW-uitkering. Na dertien weken bepalen we of het zinvol is dat wij jouw WW-begeleiding blijven bieden. De kans bestaat dat we jou overdragen naar een Ziektewet gespecialiseerde collega. De situaties van werknemers in de WW en in de Ziektewet verschillen zoveel van elkaar, dat wij voor deze beide wettelijke regelingen met afzonderlijke teams werken. Zo krijg jij altijd de best mogelijke begeleiding!

 • Dit verschilt per persoon, want iedere situatie is weer anders. Maar waar je sowieso op kunt rekenen, is:

  • Wij streven naar begeleiding door een vaste casemanager. Deze professional is jouw eerste aanspreekpunt voor alles wat met jouw re-integratie te maken heeft. Hij of zij maakt concrete afspraken met jou over je herstel en re-integratie én neemt regelmatig contact met je op om de voortgang te volgen.
  • Samen met jou zetten we in een plan van aanpak waar jouw kansen liggen, en wat er nodig is om die te verzilveren. Dat kan bijvoorbeeld een sollicitatietraining of jobcoaching zijn. Maar ook een proefplaatsing, stage of herscholing.
  • Wij zijn ervan overtuigd dat het hebben van werk de beste sociale zekerheid is. Als er re-integratiemogelijkheden zijn, benutten we die dus maximaal. Hetzelfde verwachten we van jou. Omdat we ervan overtuigd zijn dat dit in jouw eigen belang is.
 • Dit hangt af van jouw situatie. Jouw casemanager bekijkt steeds wat in jouw geval het beste is. Als er een kans is dat jouw situatie snel verandert, is er wekelijks contact. Wanneer snelle veranderingen minder voor de hand liggen, kiest de casemanager eerder voor maandelijkse of tweemaandelijkse contactmomenten.

  Wij gaan hierbij uit van de afspraken die we met jou gemaakt hebben en de informatie die jij aan ons doorgeeft. Het contact is altijd bedoeld om te kunnen volgen hoe jouw re-integratie verloopt. Op die manier kunnen wij de begeleiding en de met jou gemaakte afspraken tijdig aanpassen als dat nodig is. Uiteraard kun je los van de gemaakte afspraken ook altijd contact met ons opnemen als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt.

 • We beginnen altijd met een uitnodiging voor een (telefoon)gesprek met een van onze casemanagers. Deze professional geeft jou allereerst uitleg over de WW en over jouw re-integratieverplichtingen. Daarnaast maakt hij of zij op basis van wat we al weten, en van wat jij ons vertelt, een schatting van jouw afstand tot de arbeidsmarkt. Die afstand drukt uit hoe moeilijk of eenvoudig het (waarschijnlijk) voor jou is om weer aan de slag te komen. Op basis van de uitkomsten van het gesprek bepaalt de casemanager welke vervolgstappen we het beste kunnen zetten. Hierbij kunnen we diverse instrumenten inzetten:

  • E-coaching: begeleiding bij het opstellen van aansprekende sollicitatiebrieven en een aantrekkelijk curriculum vitae en LinkedInprofiel, hulp bij het samenstellen van zoekprofielen, toesturen van vacatures.
  • Jobcoaching: begeleiding bij het vinden en/of behouden van passend werk.
  • Jobhunting: een jobhunter gaat actief op zoek naar vacatures en maakt bij jouw akkoord afspraken met de betreffende opdrachtgever over een proefperiode.
  • Proefplaatsingen: een traject van ten minste vier weken waarin jij op proef en onder begeleiding betaald werk verricht. Waar nodig met een opbouw van de belasting.
 • Meestal biedt terugkeer in jouw eigen vakgebied de beste kansen om snel weer aan het werk te komen. In de eerste zes maanden van jouw WW-uitkering mag jij je hier volgens de regels voor passend werk dan ook volledig op richten. En ook wij zetten hier bij voorkeur op in. Maar dit betekent natuurlijk niet dat dit voor ons de enige optie is. Heb jij meer kans als je een andere richting inslaat, of wil je dit zelf heel graag? Dan staan wij er altijd voor open om hierover te praten en mee te denken. Je kunt erop rekenen dat we jou eerlijk vertellen waar volgens ons jouw beste kansen liggen. Hiervoor bekijken we:

  • Hoe groot de kans is dat jij in jouw eigen vakgebied weer aan de slag komt.
  • Of alternatieve plannen meer kans op succes bieden.
  • Wat er nodig is om zulke plannen uit te voeren en of jij hierbij ondersteuning nodig hebt.
  • Of de plannen erop neerkomen dat jij een bepaalde periode niet beschikbaar bent voor werk en/of niet kunt solliciteren.
  • Of het aannemelijk is dat jij de plannen (al dan niet met ondersteuning van ons) tot een succes kunt maken.
 • Zoals alle werkgevers in de sectoren overheid en onderwijs is jouw (ex-)werkgever verplicht eigenrisicodrager voor de WW. Dit betekent dat jouw (ex-)werkgever zélf verantwoordelijk is voor begeleiding en uitkering van de WW-uitkering. Jouw (ex-)werkgever heeft Acture ingeschakeld om de begeleiding uit te voeren, en UWV verzorgt de uitbetaling. Jij hebt recht op een WW-uitkering als je voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

  • Je verliest buiten jouw schuld minstens vijf van jouw wekelijkse werkuren.
  • Je bent direct beschikbaar voor betaald werk.
  • Je hebt in de laatste 36 weken voor jouw (gedeeltelijke) werkloosheid minstens 26 weken gewerkt.

  Wanneer wij vinden dat jij jouw re-integratieverplichtingen niet of onvoldoende naleeft, zijn we verplicht UWV in te schakelen. Alleen deze instantie mag beslissingen (beschikkingen) nemen over jouw recht op de WW-uitkering en de omvang daarvan.

 • Klachten en bezwaren

 • Wij schakelen diverse deskundigen in bij het inrichten van jouw re-integratie. Naast jouw vaste casemanager kun je bijvoorbeeld te maken krijgen met een re-integratieconsulent of jobcoach. Ben je het niet eens met de aanpak of het oordeel van zo’n deskundige? Dan kun je dit het beste eerst met de persoon zelf bespreken. De deskundige kan dan zijn of haar standpunten toelichten en hopelijk jouw zorgen of bezwaren wegnemen. Lost dit het probleem niet op? Neem dan contact op met jouw casemanager. Die bekijkt of we het meningsverschil op een andere manier kunnen oplossen.

 • Acture volgt altijd het oordeel van UWV. Als jij denkt dat UWV een fout heeft gemaakt, kun je een procedure voor bezwaar en beroep opstarten. Je doet dit door bezwaar te maken tegen de beslissing (beschikking) die je van UWV schriftelijk ontvangt over jouw recht op een WW-uitkering en de hoogte daarvan. In de beschikking zelf staat hoe je bezwaar kunt maken en binnen welke termijn dit moet gebeuren. Wij hebben de stappen binnen de procedure ook voor je op een rij gezet in een praktisch Stappenplan Bezwaar WW.

 • In dat geval kun je een klachtenformulier invullen. Wij vinden het erg vervelend als iemand een klacht of vervelende ervaring heeft en nemen iedere klacht serieus. Na ontvangst van jouw klacht nemen we binnen 24 uur per e-mail contact met je op.

 • Ziekte

 • Als je ziek wordt, verandert er de eerste dertien weken niets aan de WW-begeleiding: die blijft in handen van jouw casemanager van Acture. De eerste dertien weken heb je ook gewoon recht op een WW-uitkering. Wel start UWV daarnaast met de ziektebegeleiding. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van ziektecontrole, het opvragen van een probleemanalyse bij een bedrijfsarts en het opstellen van een plan van aanpak voor re-integratie bij ziekte. UWV is in principe ook verantwoordelijk voor het regelen en in gang zetten van re-integratieactiviteiten. Omdat jouw (ex-)werkgever hier belang bij heeft, bekijken we samen met UWV in hoeverre het mogelijk en zinvol is om hierbij voort te borduren op acties die jij in overleg met ons in gang hebt gezet.

  Blijf je langer dan dertien weken ziek? Dan stopt jouw WW-uitkering en ontvang je een Ziektewetuitkering van UWV. Deze ontvang je zolang jouw ziekte voortduurt. UWV zet in die periode de al in gang gezette begeleiding van jouw re-integratie voort. Afhankelijk van de situatie bekijkt Acture of het zinvol is om door te gaan met onze WW-begeleiding.

 • Dat hangt af van de situatie. De basisregel is dat je gewoon moet blijven proberen om aan de slag te komen. Je ontvangt de eerste dertien weken dat je ziek bent namelijk ook gewoon jouw WW-uitkering. Zowel UWV als Acture gaat ervan uit én ziet erop toe dat je in deze periode blijft solliciteren of andere eerder afgesproken re-integratie-activiteiten uitvoert. Levert jouw ziekte zodanige beperkingen op dat je geen kans ziet om aan jouw verplichtingen of aan gemaakte afspraken te voldoen? Bijvoorbeeld omdat je door koorts geveld op bed ligt? Neem dan contact op met je casemanager. Hij of zij beoordeelt in alle redelijkheid of we je tegemoet kunnen komen. Ook maakt je casemanager concrete afspraken met jou over hervatting van de re-integratie vanaf het moment dat je voldoende hersteld bent om weer aan je verplichtingen te voldoen.

  Let op: je moet ziekte altijd doorgeven aan UWV. Deze melding moet uiterlijk op de tweede ziektedag plaatsvinden. Heb je een afspraak gemaakt met jouw casemanager die erop neerkomt dat je vrijstelling hebt van jouw sollicitatieplicht? Dan heb je hiervoor ook altijd goedkeuring van UWV nodig. Zowel de ziekmelding als het verzoek om vrijstelling regel je via de Werkmap op werk.nl.

 • Weer aan het werk

 • Dit hangt ervan af of je recht houdt op een WW-uitkering. Verdien je in je nieuwe baan minder dan 87,5% van jouw WW-maandloon? Dan moet je inderdaad blijven voldoen aan je sollicitatieverplichtingen en desnoods een andere of tweede baan accepteren. Het is de bedoeling dat je uiteindelijk weer zoveel verdient dat je helemaal geen uitkering meer nodig hebt. Uiteraard ben je verplicht om ons en UWV direct op de hoogte te stellen van de nieuwe situatie. Zo kunnen wij de begeleiding aanpassen en kan UWV jouw WW-uitkering afstemmen op wat je gaat verdienen. Zolang je nog recht hebt op WW, fungeert de uitkering als aanvulling op jouw inkomen.

 • Dit is afhankelijk van hoeveel je gaat verdienen. Verdien je in je nieuwe baan meer dan 87,5% van jouw WW-maandloon? Dan stopt de WW-uitkering. Verdien je in je nieuwe baan minder dan 87,5% van jouw WW-maandloon? Dan wordt de WW-uitkering een aanvulling op jouw inkomen.

  Je bent verplicht om jouw inkomsten uit werk altijd door te geven aan UWV. Een eventuele aanvulling berekent UWV door jouw inkomen af te trekken van jouw uitkering. Een deel van jouw inkomen (30%) wordt daarbij vrijgelaten. Ga je in jouw nieuwe baan minder verdienen dan in jouw oude baan? Dan heb je mogelijk recht op een bovenwettelijke aanvulling. Deze loonsuppletie kun je aanvragen bij de bovenwettelijke uitkeringsinstantie waar jij onder valt. Jouw (ex-)werkgever kan je vertellen welke instantie dit is.

 • Nee, niet zolang je nog recht hebt op een WW-uitkering. Gedurende jouw WW-uitkering verrekent UWV jouw inkomsten met jouw WW-uitkering. De eerste 2 maanden wordt 75% van jouw inkomsten uit werk van jouw WW-uitkering afgetrokken. En vanaf de derde maand wordt dat 70%. Zijn jouw inkomsten uit werk meer dan 87,5% van het WW-maandloon? Dan stopt jouw uitkering. Mogelijk heb je na afloop van jouw WW-uitkering recht op een aanvulling op jouw inkomsten. Dit wordt loonsuppletie genoemd.

  Besef wel dat een baan veel meer is dan alleen een bron van inkomsten. Door te werken ontwikkel jij jezelf, blijf je actief, werk je aan jouw netwerk, profiteer je van het contact met collega’s en lever je een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Bovendien, wie goed werk levert, is daar trots op en voelt zich beter over zichzelf. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat werk hebben áltijd de beste inkomenszekerheid is.

 • Bij een tijdelijke baan krijg je drie maanden vrijstelling van solliciteren als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

  1. Je bent op of na 1 juli 2015 werkloos geworden.
  2. Je gaat voor minimaal 3 maanden werken.
  3. Eén van de volgende situaties is op jou van toepassing:
   • Je werkt hetzelfde aantal uren als in jouw oude baan.
   • Je werkt meer dan in jouw oude baan.
   • Je werkt minimaal 36 uur (als je voorheen fulltime werkte).

  Na de vrijstelling van drie maanden, moet je weer gaan solliciteren.

 • Wat er bij nieuwe werkloosheid precies gebeurt, hangt af van het aantal weken dat je gewerkt hebt:

  • Word je binnen 26 weken nadat je aan de slag ging opnieuw werkloos? Dan herleeft jouw recht op de WW-uitkering die je vóór je nieuwe baan ontving. Dit houdt in dat de duur van deze uitkering wordt verlengd met het aantal weken dat je tijdens jouw baan geen uitkering hebt ontvangen. Je krijgt dus altijd minstens net zo lang WW als je hebt gewerkt. En had je toen je ging werken nog WW-rechten over, dan worden die bij deze periode opgeteld.
  • Word je opnieuw werkloos nadat je 26 weken of langer hebt gewerkt? Dan heb je in de meeste gevallen een nieuw WW-recht opgebouwd. Dit betekent dat je een nieuwe uitkering kunt aanvragen bij UWV.
 • Rechten en plichten

 • Nee, niet zolang je nog recht hebt op een WW-uitkering. Deze uitkering verandert namelijk in een aanvulling op jouw inkomen als je gaat werken tegen een lager salaris. UWV berekent dit aan de hand van jouw WW-maandloon. Jouw uitkering stopt pas volledig als jouw salaris inclusief vakantiegeld meer dan 87,5% van jouw WW-maandloon bedraagt. Wat jouw WW-maandloon is, kun je terugvinden in de beslissing (beschikking) die je van UWV hebt ontvangen over jouw recht op WW.

  Besef wel dat een baan veel meer is dan alleen een bron van inkomsten. Door te werken ontwikkel jij jezelf, blijf je actief, werk je aan jouw netwerk, profiteer je van het contact met collega’s en lever je een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Bovendien, wie goed werk levert, is daar trots op en voelt zich beter over zichzelf. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat werk hebben áltijd de beste inkomenszekerheid is.

 • Heb je ernstige persoonlijke bezwaren tegen het werk dat je krijgt aangeboden? Bespreek dit dan met jouw casemanager. Zo kan hij of zij met jou meedenken en je adviseren wat je het beste kunt doen. Zowel UWV als Acture beseft dat iedere situatie weer anders is. En dat werk dat op het eerste gezicht passend is, soms door persoonlijke omstandigheden toch geen goede oplossing vormt. Voorbeelden van bezwaren die wij zeker serieus nemen zijn:

  • Door de lange reistijd komt de zorg voor jouw gezin in het gedrang.
  • Je hebt medische of psychische bezwaren.
  • Je kunt het werk niet in overeenstemming brengen met jouw persoonlijke overtuigingen.
 • Passend werk moet je altijd accepteren. Doe je dit niet? Dan kan dit tot gevolg hebben dat UWV jouw uitkering verlaagt of beëindigt. Belangrijk om te weten is dat wat ‘passend werk’ is, in de loop van de tijd verandert:

  • In de eerste zes maanden van jouw uitkering mag je nog de eis stellen dat een nieuwe baan aansluit bij jouw eigen opleidingsniveau, ervaring en laatstverdiende salaris (minstens 70%). Ook mag jij je beperken tot banen die een reistijd opleveren van maximaal twee uur per dag, tenzij je al gewend was om langer te reizen.
  • Heb je na zes maanden nog geen baan gevonden? Dan moet je voortaan iedere baan als passend beschouwen. Je moet dan dus ook solliciteren op banen met een lager opleidingsniveau en minder inkomen. Ook tijdelijke en parttime banen en uitzendwerkzaamheden komen in aanmerking. En de dagelijkse reistijd die je moet accepteren gaat omhoog naar maximaal drie uur. Bij langdurige werkloosheid kan UWV ook van jouw verlangen dat je een baan accepteert waarvoor je moet verhuizen.
 • Over alle veranderingen die invloed (kunnen) hebben op jouw plicht om te solliciteren en het accepteren van passend werk dat jij aangeboden krijgt. Naast dan je ons moet inlichten, moet ook UWV op de hoogte zijn van jouw veranderende situatie. Bijvoorbeeld:

  • Je wordt ziek of juist weer beter.
  • Je wordt zwanger.
  • Je wilt met vakantie.
  • Er doet zich een noodsituatie voor waardoor je niet kunt solliciteren.
  • Jouw contactgegevens wijzigen, bijvoorbeeld omdat je gaat verhuizen.
  • Jouw leefsituatie verandert, bijvoorbeeld omdat je gaat trouwen of samenwonen.
  • Je bent tijdelijk minder beschikbaar voor werk.
  • Je wilt vrijwilligerswerkgaan doen of mantelzorg gaan verlenen.
  • Je wilt een opleidinggaan volgen of stage gaan lopen.
  • Je wilt gebruikmaken van een proefplaatsing.
  • Je bent veroordeeld tot gevangenisstraf (detentie).
  • Je verhuist naar het buitenland.
  • Je gaat (deels of volledig) weer aan het werk.
  • Je verandert van baan.
  • Je wilt jouw uitkering tijdelijk of permanent laten stopzetten.
 • UWV verzorgt de uitbetaling van jouw WW-uitkering en wij verzorgen de begeleiding tijdens jouw werkloosheid en re-integratie. Dit doen we op verzoek van jouw (ex-)werkgever die - net zoals alle werkgevers in de sectoren overheid en onderwijs - eigenrisicodrager is voor de WW. Jij hebt recht op een WW-uitkering als je voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

  • Je verliest buiten jouw schuld minstens vijf van jouw wekelijkse werkuren.
  • Je bent direct beschikbaar voor betaald werk.
  • Je hebt in de laatste 36 weken voor jouw (gedeeltelijke) werkloosheid minstens 26 weken gewerkt.

  Wanneer wij vinden dat jij jouw re-integratieverplichtingen niet of onvoldoende naleeft, zijn we verplicht UWV in te schakelen. Alleen deze instantie mag beslissingen (beschikkingen) nemen over jouw recht op de WW-uitkering en de omvang daarvan. Nadat wij van jouw (ex-)werkgever jouw toekenningsbeschikking WW hebben ontvangen, neemt een van onze casemanagers zo snel mogelijk telefonisch contact met je op om afspraken te maken over jouw re-integratie. Hierbij volgen wij de Werkloosheidswet (WW), die voorschrijft welke rechten en plichten je hebt als je een WW-uitkering ontvangt.

 • Jouw rechten en plichten zijn vastgelegd in de Werkloosheidswet (WW). Hierin staat onder andere dat je zelf actief op zoek moet naar werk en dat je beschikbaar moet zijn om direct aan de slag te gaan als je passend werk krijgt aangeboden. Dit betekent in de praktijk dat je verplicht bent om te solliciteren en geen ‘nee’ mag zeggen als wij jou namens jouw ex-werkgever een passend werkaanbod doen.

   Om het jou makkelijk te maken, heeft Acture de belangrijkste verplichtingen opgenomen in een WW-reglement. Hier vind je precies terug wat wij van jou verwachten en wat jij op jouw beurt van ons mag verwachten. Je ontvangt van ons een exemplaar van het reglement bij de brief waarin we ons bij de start van jouw begeleiding aan jou voorstellen. Ook kun je het reglement altijd opvragen bij jouw casemanager.

 • Onvoldoende inkomsten

 • Ons advies is om na te gaan of jouw uitkering lager is dan het sociaal minimum dat voor jouw situatie van toepassing is. Dit is het bedrag dat jij volgens de overheid nodig hebt om rond te komen. De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Welk bedrag op jou van toepassing is, hangt onder meer af van jouw leeftijd en leefsituatie. Kom je met jouw uitkering onder het sociaal minimum uit? Dan kun je mogelijk bij UWV aanspraak maken op een toeslag op basis van de Toeslagenwet. Zit je al langere tijd onder het sociaal minimum? Dan kun je de toeslag tot één jaar terug aanvragen. Meer informatie over toeslagen en de hoogte van het sociaal minimum voor jouw situatie, vind je op uwv.nl/toeslag. Ook vind je daar meer informatie over het aanvragen van een toeslag.