Als u twijfelt aan de juistheid van een advies van de bedrijfsarts over de verzuimbegeleiding, kunt u dit met opgave van redenen bij hem aangeven. Vanaf 1 juli 2017 kunt u dan ook vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. De bedrijfsarts behandelt zo’n verzoek om een second opinion volgens een vaste procedure.

Stappenplan

1. Advies bedrijfsarts

De bedrijfsarts brengt aan u en aan Acture een advies uit over de verzuimbegeleiding.

2. U twijfelt aan de juistheid

U geeft bij de bedrijfsarts aan dat u twijfelt of zijn advies klopt, en waarom u hieraan twijfelt. Komt u er samen niet uit, dan kunt u vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts.

3. De bedrijfsarts beslist over uw verzoek

De eerste bedrijfsarts zet de second opinion in gang, tenzij hij zwaarwegende argumenten heeft om dit niet te doen. In dat geval zal hij u vertellen wat deze argumenten zijn.

4. U selecteert samen een tweede bedrijfsarts

Vindt de second opinion plaats, dan selecteert de bedrijfsarts met u een andere bedrijfsarts uit de pool die Acture hiervoor heeft ingericht. Deze andere bedrijfsarts mag niet werkzaam zijn binnen de arbodienst, het bedrijf of de inrichting waar de eerste bedrijfsarts werkzaam is. Bij selectie van een bedrijfsarts uit de pool draagt Acture de kosten van de second opinion. Wilt u een bedrijfsarts raadplegen die geen deel uitmaakt van de pool, dan heeft u hiervoor toestemming nodig van Acture.

5. De eerste bedrijfsarts licht Acture in

In alle gevallen meldt de eerste bedrijfsarts aan Acture dat er een andere bedrijfsarts wordt ingeschakeld voor een second opinion en welke bedrijfsarts dit is.

6. De tweede bedrijfsarts krijgt informatie

De bedrijfsarts die de second opinion verricht, ontvangt van de eerste bedrijfsarts alle informatie die nodig is om uw situatie en het gegeven advies te beoordelen. Hij beslist zelf of hij daarnaast nog andere informatie wil verzamelen.

7. De tweede bedrijfsarts geeft zijn oordeel

Is de tweede bedrijfsarts tot een advies gekomen, dan bespreekt hij dit eerst met u. U beslist vervolgens of dit advies met de eerste bedrijfsarts wordt gedeeld. Gebeurt dit niet, dan blijft het advies van de eerste bedrijfsarts het uitgangspunt voor de verzuimbegeleiding.

8. De eerste bedrijfsarts beslist wat hij met de second opinion doet

Krijgt de eerste bedrijfsarts het advies wel, dan neemt hij na ontvangst zo spoedig mogelijk contact met u op. Hij vertelt u hierbij met opgaaf van redenen of hij het advies volledig, gedeeltelijk of niet overneemt. Aan Acture meldt hij alleen of de second opinion voor hem reden is om zijn advies over de verzuimbegeleiding te wijzigen en zo ja, wat zijn nieuwe advies inhoudt.

9. De eerste bedrijfsarts pakt de advisering weer op

Vervolgens neemt de eerste bedrijfsarts de advisering over de verzuimbegeleiding weer ter hand. Vindt u dat de manier waarop hij met de gegeven second opinion omgaat dit onwenselijk maakt, dan kunt u dit aangeven. De bedrijfsarts overweegt dan of hij de advisering over de verzuimbegeleiding aan een andere bedrijfsarts overdraagt. Hij meldt zijn beslissing aan u en aan Acture.