U ontvangt via Acture een WGA-uitkering. Mogelijk vraagt u zich af hoe dat werkt. Of misschien loopt u tegen een vraag aan omdat u post van ons heeft gehad, of omdat u iets rond uw uitkering of uw arbeidsongeschiktheid moet regelen. Hieronder hebben we enkele veelgestelde vragen voor u op een rij gezet. We hebben deze per categorie opgedeeld. U kunt op een van de categorieën klikken of de hele lijst bekijken.

Vraag en antwoord

Aanvullingen op de uitkering

Heb ik recht op een aanvulling op mijn uitkering?

Dit hangt af van uw precieze situatie. Mogelijk valt u onder een cao-bepaling die recht geeft op zo’n aanvulling. Of misschien heeft u – al dan niet via uw (ex-) werkgever – een WIA-aanvullingsverzekering afgesloten. Tot slot is het mogelijk dat u recht heeft op een aanvulling van de overheid omdat u niet kunt rondkomen. Hiervoor komt u in aanmerking als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum dat op u van toepassing is.

Als ik recht heb op een cao-aanvulling op de WGA, wat houdt die dan in?

Valt u onder een cao-bepaling die recht geeft op een aanvulling op de WGA, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

 • U heeft recht op een aanvulling die het bedrag van uw maandelijkse uitkering verhoogt. Meestal is dit te danken aan een bepaling in de cao die werkgevers verplicht om voor hun werknemers een WIA-aanvullingsverzekering te regelen. Of de werkgever hierbij ook deels of volledig de premie moet betalen, varieert per cao. Bij instroom in de WIA keert de verzekeraar de aanvullingen uit. Uw (ex-) werkgever kan u vertellen of u onder een WIA-aanvullingsverzekering valt en zo ja, welke verzekeraar deze uitvoert.
 • U heeft recht op een aanvulling die bedoeld is om de beperking van de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering te repareren. Tussen 1 januari 2016 en 1 april 2019 gaat de maximale duur van deze uitkering stapsgewijs terug van 38 naar 24 maanden. De reparatie ondervangt dit door uw inkomen in de wegvallende maanden aan te vullen tot het niveau van de loongerelateerde uitkering. Een belangrijke voorwaarde is dat u nog wel in aanmerking komt voor een WGA-loonaanvullingsuitkering (LAU) of WGA-vervolguitkering (VVU).

Reparatie beperking loongerelateerde uitkering: verzamel-cao’s en stichting U kunt alleen recht hebben op compensatie van de stapsgewijze beperking van de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering als u onder een cao valt. Werkgevers- en werknemersorganisaties in een sector kunnen zich namelijk alleen langs deze weg aansluiten bij een van de overkoepelende verzamel-cao’s die dit regelen. Uw (ex-) werkgever kan u vertellen of hij hierbij is aangesloten. Valt u inderdaad onder zo’n cao-bepaling maar twijfelt u of uw (ex-) werkgever die naleefde, dan kunt u ter controle uw loonstroken erbij pakken. Aangesloten werknemers betalen via hun werkgever premie aan de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (PAWW). Op uw loonstroken moet u deze premiebetalingen kunnen terugvinden. Meer informatie vindt u op spaww.nl.

Wat kan ik verwachten als ik een WIA-aanvullingsverzekering heb?

Dit hangt af van het type verzekering en de voorwaarden van de verzekeraar bij wie dit product is afgesloten. Alle WIA-aanvullingsverzekeringen zorgen ervoor dat u minder in inkomen achteruit gaat wanneer u in de WIA terechtkomt. Maar hoe dat precies gebeurt, verschilt van geval tot geval. Twee belangrijke productsoorten zijn de WGA-hiaatverzekering en de WGA-excedentverzekering.

Hoe werkt een WGA-hiaatverzekering?

Een WGA-hiaatverzekering verkleint het inkomensverschil (‘hiaat’) tussen uw laatstverdiende salaris en uw WGA-uitkering. Hoe groot dit verschil is, hangt af van het soort uitkering dat u krijgt. Er zijn er drie: de loongerelateerde uitkering (LGU), de loonaanvullingsuitkering (LAU) en de vervolguitkering (VVU). Bij de vervolguitkering is het verschil met uw laatste loon het grootst. In welke gevallen en in hoeverre de hiaatverzekering de verschillen tussen uw salaris en de drie uitkeringen aanvult, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden.

Hoe werkt een WGA-excedentverzekering?

Een WGA-excedentverzekering speelt in op het feit dat een WGA-uitkering niet altijd is gebaseerd op het volledige salaris dat werknemers vóór hun arbeidsongeschiktheid verdienden. De loongerelateerde uitkering (LGU) en de loonaanvullingsuitkering (LAU) zijn weliswaar altijd een percentage van het salaris. Maar hierbij geldt een bovengrens, het maximumdagloon voor de sociale verzekeringen. Verdiende u meer dan het plafondbedrag, dan wordt de uitkering niet over uw werkelijke salaris berekend, maar over het maximumdagloon. De uitkering bestaat zo feitelijk uit een lager percentage van uw salaris. De excedentverzekering neemt dit verschil weg of verkleint het. In de praktijk hebben alleen werknemers met een hoog inkomen baat bij deze verzekering. Hier vindt u het maximumdagloon De overheid corrigeert het maximumdagloon voor de sociale verzekeringen ieder halfjaar in verband met de inflatie. U vindt de actuele bedragen op uwv.nl.

Hoe kan ik een aanvulling krijgen als ik niet kan rondkomen?

Als u te weinig inkomsten heeft om rond te komen, komt u mogelijk in aanmerking voor een toeslag van de overheid. U heeft recht op zo’n toeslag als u met uw inkomsten onder het sociaal minimum uitkomt dat op u van toepassing is. U leest er meer over bij de vragen over onvoldoende inkomsten.

Beoordeling en begeleiding arbeidsongeschiktheid

Waarom verzorgt Acture mijn begeleiding en niet UWV?

Uw (ex-) werkgever heeft ervoor gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor de begeleiding en uitbetaling bij (ex-) werknemers die aanspraak maken op een WGA-uitkering. U heeft recht op zo’n uitkering als u volgens UWV gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Of als deze instantie u weliswaar volledig arbeidsongeschikt vindt, maar denkt dat uw belastbaarheid in de toekomst nog kan verbeteren. Uw (ex-) werkgever heeft Acture verzocht de begeleiding en uitbetaling voor hem uit te voeren. Wij zijn op onze beurt verplicht om UWV in te schakelen als we willen laten beoordelen of uw arbeidsongeschiktheidspercentage is veranderd. Alleen deze instantie mag deze herkeuringen uitvoeren.

Wie beoordeelt mijn belastbaarheid?

Zolang het gaat om het vaststellen van uw recht op een WGA-uitkering en de aard en omvang van uw beperkingen, is dit altijd de verzekeringsarts van UWV. Deze medische professional is de enige die hierover een oordeel kan en mag vellen. Hij bepaalt ook of uw gezondheid en beperkingen zodanig zijn veranderd dat uw arbeidsongeschiktheid wijzigt. Dit is uitdrukkelijk zo vastgelegd in de WIA. Deze beoordeling is dus geen taak voor de casemanager van Acture. Wel volgt die uiteraard uw re-integratieproces en kan hij UWV vragen om een herkeuring uit te voeren. Ook maakt hij op basis van het oordeel van de verzekeringsarts afspraken met u over re-integratie. En waar mogelijk biedt hij u ondersteuning. Soms vragen wij een bedrijfsarts om zijn oordeel Het kan ook gebeuren dat wij een bedrijfsarts inschakelen en dat die vervolgens een oordeel geeft over uw belastbaarheid. Dit is dan bijvoorbeeld bedoeld om een oplossing te zoeken voor vastgelopen re-integratie. Het oordeel van de bedrijfsarts kan in zo’n situatie helpen om vast te stellen of uw beperkingen zijn toegenomen. En of het eerder gekozen re-integratietraject voor u nog wel passend is. Dit oordeel van de bedrijfsarts heeft echter geen invloed op uw arbeidsongeschiktheidspercentage, uw recht op de uitkering of de omvang hiervan. Hierover beslist UWV.

Wie beoordeelt welke functies ik kan uitvoeren?

Dit doet de arbeidsdeskundige van UWV. Deze professional neemt hiervoor de mogelijkheden en beperkingen die de verzekeringsarts heeft vastgesteld als uitgangspunt. Eerst kijkt hij wat voor werkzaamheden u hiermee kunt doen. Daarna onderzoekt hij binnen welke functies deze werkzaamheden voorkomen. En of deze functies aansluiten bij uw opleiding en uw (werk)ervaring. Tot slot gaat de arbeidsdeskundige na wat u met de uitoefening van zo’n functie zou moeten kunnen verdienen. Dit wordt uw ‘restverdiencapaciteit’ genoemd. Belangrijk om te weten is dat de arbeidsdeskundige altijd minstens drie soorten werk (functies) moet kunnen aanwijzen (‘duiden’) die voor u geschikt zijn. Die mag hij niet zomaar verzinnen: hij raadpleegt de gegevens van een groot aantal werkelijk bestaande banen in Nederland. Hier vindt u de functies die de arbeidsdeskundige heeft aangewezen U vindt de voor u geschikte functies in het rapport dat de arbeidsdeskundige maakt. Hij doet dit iedere keer als hij uw situatie opnieuw beoordeelt. U krijgt het (bijgestelde) rapport thuisgestuurd; wij ontvangen een kopie.

Wat is mijn arbeidsongeschiktheidspercentage en wat betekent het?

Dit percentage drukt uit wat u volgens UWV door uw beperkingen niet meer kunt verdienen. Het is een inkomensmaatstaf. Dat het percentage hoog of juist laag is, hoeft dus zeker niet altijd te betekenen dat u meer of minder ernstig ziek bent dan een ander. Stel dat twee werknemers precies even ziek zijn, maar een verschillend salaris hebben. Dan heeft de werknemer met het hoogste salaris al snel een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage. Simpelweg omdat hij door de ziekte financieel ook al snel het meeste inlevert. Degene die berekent waar het arbeidsongeschiktheidspercentage in uw geval op uitkomt, is de arbeidsdeskundige van UWV. Hij wijst hiervoor eerst (ten minste) drie functies aan die gezien uw beperkingen, opleiding en ervaring voor u geschikt zijn. Hier horen drie salarissen bij, waarvan de arbeidsdeskundige altijd het middelste neemt. Dit legt de arbeidsdeskundige naast het loon dat u verdiende voordat u ziek werd: het verschil bepaalt uw (nieuwe) arbeidsongeschiktheidspercentage. U vindt uw arbeidsongeschiktheidspercentage in het rapport dat de arbeidsdeskundige maakt. Hij doet dit iedere keer als hij uw situatie (opnieuw) beoordeelt. U krijgt het rapport thuisgestuurd; wij ontvangen een kopie.

Welke uitkomsten kan de beoordeling van mijn arbeidsongeschiktheid hebben?

A. Minder dan 35% arbeidsongeschikt: de arbeidsdeskundige van UWV heeft bepaald dat u meer dan 65% van uw oude loon kunt verdienen. U heeft dan geen recht op een WIA-uitkering. B. Meer dan 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt: de arbeidsdeskundige van UWV heeft bepaald dat u minder dan 65% van uw oude loon kunt verdienen. U bent dan gedeeltelijk arbeidsongeschikt. De WIA wordt toegekend en u krijgt een WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Het is de bedoeling dat u probeert om uw mogelijkheden om te werken zo goed mogelijk te benutten. De uitkering is ook zodanig ingericht dat het benutten van uw arbeidsvermogen voor u financieel het aantrekkelijkste is. C. Meer dan 80% arbeidsongeschikt met redelijk tot goede kans op herstel: de arbeidsdeskundige van UWV heeft bepaald dat u minder dan 20% van uw oude loon kunt verdienen. De verzekeringsarts vindt echter dat er een redelijk tot goede kans is dat uw mogelijkheden nog verbeteren. UWV oordeelt dan dat u volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt bent. De WIA wordt toegekend en u krijgt een WGA-uitkering. D. Meer dan 80% arbeidsongeschikt en geen of nauwelijks kans op herstel: de arbeidsdeskundige van UWV heeft bepaald dat u minder dan 20% van uw oude loon kunt verdienen. En de verzekeringsarts vindt dat er geen of slechts een kleine kans is op herstel van uw mogelijkheden. UWV oordeelt dan dat u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. De WIA wordt toegekend en u krijgt een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. De uitkering loopt door tot de pensioengerechtigde leeftijd en u hoeft niet meer te proberen om aan de slag te komen.

Ik ben het niet eens met de uitkomst van een beoordeling door UWV. Wat nu?

Na iedere (her)beoordeling ontvangt u van UWV een brief met de beslissing. Acture ontvangt hiervan een kopie. Onze casemanagers volgen het oordeel van UWV. Na ontvangst van de beschikking met de uitkomst van de keuring zullen ze daarom waar nodig uw WGA-uitkering aanpassen. Bent u het niet eens met een beslissing van UWV, dan kunt u een procedure voor bezwaar en beroep opstarten. Dit moet bij UWV gebeuren. Deze instantie is immers de partij die de formele beslissing (‘beschikking’) over een wijziging van uw arbeidsongeschiktheid heeft afgegeven. Tegen deze beschikking kunt u vervolgens bezwaar maken. In de beschikking staat hoe u dit kunt doen.

Ik denk dat mijn belastbaarheid is gewijzigd. Kan ik zelf een herkeuring aanvragen?

Ja, dat kan. Als u denkt dat u door een verandering in uw gezondheid meer of juist minder kunt werken, kan een verzekeringsarts van UWV beoordelen of dat klopt. En zo ja, of dit gevolgen heeft voor uw uitkering. U bent hoe dan ook verplicht om elke verandering in uw gezondheid door te geven aan UWV én aan ons. De melding aan ons regelt u met een telefoontje aan uw casemanager of een mail naar wga@acture.nl. De melding aan UWV moet u verrichten met behulp van het formulier Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid op uwv.nl. Bij het invullen krijgt u vanzelf de vraag of u denkt dat uw mogelijkheden om te werken zijn veranderd. Vult u hier ‘ja’ in, dan geeft het document aan dat u ook het formulier Vragen over uw gezondheid moet invullen en meesturen. Dit heeft tot doel UWV de gegevens te geven die het voor de herbeoordeling nodig heeft. Vindt UWV dat het méér informatie nodig heeft om uw situatie te beoordelen, dan kan het contact met u opnemen of u oproepen voor een gesprek met een van zijn verzekeringsartsen. Als UWV een herbeoordeling niet nodig vindt UWV neemt telefonisch contact met u op om dit te melden. Bent u het niet eens met de beslissing van UWV, dan kunt u dit tijdens het gesprek aangeven.

Herstel en re-integratie

Hoe ondersteunt Acture mij bij mijn herstel en re-integratie?

Dit verschilt per persoon, want iedere ziekte of beperking is weer anders. Maar er zijn diverse zaken waar u in elk geval op kunt rekenen:

 • Uw ziekte en mogelijkheden om te werken worden beoordeeld door UWV. Verandert uw gezondheidssituatie geregeld, dan kan het nodig zijn om regelmatig een herbeoordeling uit te voeren. Zo kan UWV uw situatie goed volgen.
 • Wij streven ernaar om u door een vaste casemanager te laten begeleiden. Deze professional is uw eerste aanspreekpunt voor alles wat met uw uitkering en re-integratie te maken heeft. Daarnaast maakt hij concrete afspraken met u over uw herstel en re-integratie. Om de voortgang te volgen, neemt hij regelmatig contact met u op.
 • Wij opereren op basis van de visie dat werk hebben de beste sociale zekerheid is. Als er re-integratiemogelijkheden zijn, zullen wij die dus maximaal benutten. Hetzelfde verwachten we van u, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit in uw eigen belang is.

Hoe werkt Acture aan mijn re-integratie?

Wij beginnen altijd met een uitnodiging voor een (telefoon)gesprek met een van onze arbeidsdeskundigen. Deze professional geeft u allereerst uitleg over de WGA en over uw uitkering. Hij gaat in op de vraag op welke WGA-uitkering u op dat moment recht heeft (er zijn er drie) en met welke andere uitkeringen u in de toekomst te maken kunt krijgen. Daarnaast maakt hij op basis van wat we al weten en van wat u ons vertelt een schatting van uw afstand tot de arbeidsmarkt. Die afstand drukt uit hoe moeilijk of eenvoudig het (waarschijnlijk) voor u is om weer aan de slag te komen. Op basis van de uitkomsten van het gesprek bepaalt de arbeidsdeskundige welke vervolgstappen we het beste kunnen zetten. Hierbij kunnen we diverse instrumenten inzetten:

 • Jobcoaching: begeleiding bij het vinden en/of behouden van passend werk.
 • Jobhunting: een jobhunter gaat actief op zoek naar vacatures en maakt bij uw akkoord afspraken met de betreffende opdrachtgever over een proefperiode.
 • Proefplaatsingen: een traject van ten minste 4 weken waarin u op proef en onder begeleiding betaald werk verricht, waar nodig met een opbouw van de belasting.
 • Spoor 2 traject: afhankelijk van uw arbeidsmogelijkheden kan dit bijvoorbeeld een activeringstraject zijn als voorbereiding op toetreding tot de arbeidsmarkt of een traject waarbij u ondersteuning krijgt bij het vinden van passend werk.

Hoe vaak neemt mijn casemanager contact met mij op?

Dit hangt af van uw situatie. Uw casemanager bekijkt steeds wat in uw geval het beste is. Dat kan maandelijks contact zijn, als er een kans is dat uw situatie snel verandert. Naarmate zulke snelle veranderingen minder voor de hand liggen, zal de casemanager eerder kiezen voor twee-, drie- of viermaandelijkse contactmomenten. Wij gaan hierbij uit van de inschattingen die de verzekeringsarts van UWV heeft gemaakt. Verwacht die dat u na vier maanden een bepaalde vooruitgang zult hebben geboekt? Dan zullen wij vóór het verstrijken van die termijn contact zoeken om met u te bespreken of die verwachting uitkomt. Het contact is altijd bedoeld om te kunnen volgen of uw mogelijkheden om te werken in de loop van de tijd veranderen. Op die manier kunnen wij de begeleiding tijdig aanpassen als dat nodig is. Of een herbeoordeling aanvragen bij UWV, als we denken dat dit zinvol is. Uiteraard kunt u los van de gemaakte afspraken ook altijd contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft.

Is de re-integratie gericht op terugkeer in mijn eigen vakgebied?

Wij begrijpen heel goed dat u uw eigen vakgebied niet zomaar los wilt laten als er nog serieuze kansen zijn. Waar dit een reële mogelijkheid is, staan wij er dus voor open om hierover te praten. Aan de andere kant zullen we het u ook eerlijk vertellen als we denken dat u zich beter op ander werk kunt richten. De nuchtere feiten zijn dat u bij instroom in de WIA al twee jaar heeft geprobeerd terug te keren op de werkvloer, maar dat dit helaas niet (volledig) gelukt is. En dat UWV het oordeel heeft uitgesproken dat uw beperkingen u verhinderen om uw oude salaris te verdienen. Wij wegen deze informatie nadrukkelijk mee als we samen met u op zoek gaan naar werk dat past bij uw belastbaarheid. Vanuit de gedachte dat werk altijd de beste sociale zekerheid is, richten we ons op wat u nog wél kunt. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat u weer aan de slag komt, in werk dat u met uw beperkingen goed vol kunt houden? Van u verwachten we dat u hier zo goed als u kunt aan meewerkt. De WIA verplicht u om al het werk te accepteren dat ‘passend’ is. Dit kan het werk zijn dat u deed toen u ziek werd, of dat hierbij aansluit. Maar dat zijn niet de enige opties: afhankelijk van uw kennis, vaardigheden en gezondheid kan ook ander werk in aanmerking komen. Wel moet het werk uiteraard bij uw gezondheidssituatie passen. Als u te maken heeft met een ‘slapend’ dienstverband Het komt nog wel eens voor dat een werkgever het dienstverband na de WIA-keuring in stand houdt. De werknemer krijgt dan geen uren, maar ook geen ontslag. Op die manier hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen. Wij verbinden aan zo’n ‘slapend’ dienstverband nooit zomaar de conclusie dat u kunt terugkeren in uw eigen vakgebied of bij uw eigen werkgever. Dat het dienstverband er nog is, heeft immers een heel andere reden. Ons uitgangspunt is dat het werk waar we ons op richten moet passen bij uw belastbaarheid.

Heb ik bij Acture een vaste casemanager?

Daar streven wij wel naar. Als het enigszins kan, houdt u na uw instroom in de WGA steeds dezelfde casemanager. Wel kunt u in verband met vakanties soms tijdelijk te maken krijgen met een collega. In zulke gevallen zorgen we voor goede overdracht, zodat de hinder voor u minimaal is. Verder kunnen we natuurlijk nooit helemaal uitsluiten dat een casemanager bij ons vertrekt. Als u hiervoor Ziektewetbegeleiding van ons kreeg Mogelijk had u vóór uw instroom in de WGA ook al met ons te maken omdat wij uw uitkering en begeleiding verzorgden in het kader van de Ziektewet. In dat geval draagt de casemanager die u toen begeleidde u altijd over aan een in de WGA gespecialiseerde collega. Dit is een bewuste keuze van onze kant. De situaties van werknemers in de Ziektewet en in de WGA verschillen zoveel van elkaar, dat wij voor deze beide wettelijke regelingen met afzonderlijke teams werken. Zo krijgt u altijd de best mogelijke begeleiding.

Jaaropgaven

Wanneer heb ik recht op een jaaropgaaf?

U heeft recht op een jaaropgaaf over elk kalenderjaar waarin u van Acture een WGA-uitkering heeft ontvangen.

Let op: het kan gebeuren dat u aan het einde van het kalenderjaar X in de WGA bent ingestroomd. Vindt vervolgens de eerste uitbetaling plaats in het volgende kalenderjaar Y, dan ontvangt u alleen een jaaropgaaf over jaar Y, niet over jaar X. Niet het moment waarop u bent ingestroomd is dus beslissend, maar het moment waarop u de uitkering ontving.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgaaf?

Acture streeft ernaar om alle jaaropgaven uiterlijk in maart beschikbaar te stellen in het portaal op deze website, waar u ook uw uitkeringsspecificatie(s) kunt vinden.

Ik heb mijn jaaropgaaf niet ontvangen. Wat nu?

Is uw jaaropgaaf op 1 april nog niet beschikbaar, dan is er ergens iets misgegaan. Wij verzoeken u vriendelijk om contact met ons op te nemen, zodat we uw jaaropgaaf alsnog zo snel mogelijk  beschikbaar kunnen stellen. U kunt hiervoor het contactformulier op acture.nl gebruiken.

Loonheffingskorting

Wordt op mijn WGA-uitkering de loonheffingskorting toegepast?

Dit is zeker mogelijk als u van Acture een WGA-uitkering ontvangt, maar wij doen dit niet automatisch. Bij de eerste brief die u van ons ontvangt nadat u in de WGA bent ingestroomd, ontvangt u een formulier waarmee u kunt aangeven of wij voor u de loonheffingskorting toe moeten passen. Het voordeel van de loonheffingskorting is het grootst als u deze toepast bij de partij bij wie u de meeste inkomsten heeft. Bij mensen met een WGA-uitkering kán dat de partij zijn die deze uitkering verstrekt. Maar naarmate u er beter in slaagt om bij een werkgever aan de slag te komen, neemt de kans toe dat u voordeliger uit bent door hem de korting te laten toepassen. Goed om in de gaten te houden dus, als uw gezondheids- of werksituatie verandert. Loonheffingskorting: kiezen verplicht! U mag de loonheffingskorting altijd maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie laten toepassen. De Belastingdienst gaat er vanuit dat u dit doet bij de partij bij wie u de meeste inkomsten heeft.

Onvoldoende inkomsten

Mijn uitkering is te laag om van rond te komen. Wat nu?

Wij raden u aan om na te gaan of uw uitkering lager is dan het sociaal minimum dat voor uw situatie van toepassing is. Dit is het bedrag dat u volgens de overheid in elk geval nodig heeft om rond te komen. Komt u met uw uitkering onder dit bedrag uit, dan kunt u mogelijk bij UWV aanspraak maken op een toeslag op basis van de Toeslagenwet. Zit u al langere tijd onder het sociaal minimum? Dan kunt u de toeslag tot één jaar terug aanvragen. Meer informatie over toeslagen vindt u op uwv.nl/toeslag Let op: De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Welk bedrag op u van toepassing is, hangt onder meer af van uw leeftijd en leefsituatie. U vindt de hoogte van het sociaal minimum voor uw situatie op uwv.nl/toeslag. Ook vindt u daar meer informatie over het aanvragen van een toeslag.

Privacy

Zijn mijn persoonlijke gegevens bij Acture in goede handen?

Acture hecht grote waarde aan uw privacy. Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Wij staan geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die toeziet op correcte omgang met privacygevoelige informatie. Verder is Acture ISO 27001 gecertificeerd. Wij staan garant voor een correcte en veilige verwerking van informatie binnen onze organisatie. We vinden het belangrijk dat u weet wie uw gegevens verwerkt, waarom dat gebeurt en wat de verwerking inhoudt. Bij uw eerste contact met Acture ontvangt u daarom een brief met ons privacystatement. Dit is een beschrijving van de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en de rechten die u op dit terrein heeft.

Waarom verwerkt Acture mijn persoonlijke gegevens?

Acture verwerkt uw persoonsgegevens omdat uw (ex-) werkgever ons heeft ingeschakeld om namens hem uitkeringen en begeleiding te verzorgen voor de Ziektewet en/of WGA. Wij kunnen deze taken alleen uitvoeren door persoonsgegevens te verwerken. Uw (ex-) werkgever heeft daarom uw persoonsgegevens aan Acture verstrekt. Gedurende de begeleiding kan Acture u vragen om zelf ook persoonsgegevens te verstrekken. Uw (ex-) werkgever is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het verstrekken van die gegevens aan Acture. Hij heeft u ingelicht over het verstrekken van persoonsgegevens aan Acture.

Bij wie kan ik terecht met vragen of opmerkingen over privacy?

Onze Functionaris gegevensbescherming ziet erop toe dat we bij de verwerking van persoonsgegevens volgens de wettelijke regels handelen. Deze professional is ook uw aanspreekpunt als u hier vragen of opmerkingen over heeft. In ons privacystatement leest u hoe u in zulke gevallen contact opneemt. Vindt u dat wij niet correct met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u een klacht indienen. Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor gebruik te maken van ons klachtenformulier. Acture neemt iedere klacht serieus en reageert binnen 24 uur. U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer over de procedure leest u op de website van deze toezichthouder.

Kan ik mijn persoonlijke gegevens inzien of wijzigen?

Bij verzoeken om inzage of aanpassing van uw gegevens volgt Acture de Regeling Inzage en Correctierecht UWV. Deze regeling bepaalt onder meer dat u in principe altijd het recht heeft om uw eigen gegevens in te zien. Ook kunt u altijd vragen om uw gegevens te wijzigen als dat nodig is. Een verzoek om inzage of wijziging moet wel aan enkele eisen voldoen. U moet het schriftelijk indienen. En het verzoek moet de volgende gegevens bevatten:

 • uw volledige naam en voorletters en uw adres;
 • uw geboortedatum;
 • uw burgerservicenummer of, als u dit niet heeft: uw sofinummer;
 • een kopie van uw (geldige) legitimatiebewijs.

Rechten en plichten

Wat mag ik van Acture verwachten als ik een WGA-uitkering ontvang?

Wij verzorgen de uitbetaling van uw WGA-uitkering en de begeleiding tijdens uw arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Dit doen we op verzoek van uw (ex-) werkgever. Hij heeft ervoor gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor de uitkering en begeleiding van (ex-) werknemers die een beroep doen op de WGA. U heeft recht op deze uitkering als UWV heeft vastgesteld dat u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Of als deze instantie u weliswaar volledig arbeidsongeschikt vindt, maar denkt dat uw belastbaarheid in de toekomst nog kan verbeteren. Nadat wij van uw (ex-) werkgever uw toekenningsbeschikking WIA hebben ontvangen, zetten wij allereerst het proces in gang voor uitbetaling van uw WGA-uitkering. We sturen u een brief waarin we ons aan u voorstellen en uitleg geven over de voornaamste spelregels rond uw uitkering en re-integratie. Daarnaast neemt een van onze casemanagers zo snel mogelijk telefonisch contact met u op om afspraken te maken over uw herstel en re-integratie. Hierbij volgen wij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), die voorschrijft welke rechten en plichten u heeft als u een WGA-uitkering ontvangt.

Wat wordt er van mij verwacht?

Uw rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Hierin staat onder meer dat u al het mogelijke moet doen om uw eigen herstel en re-integratie te bevorderen. Maar bijvoorbeeld ook dat u gehoor moet geven aan een oproep van UWV om een (her)beoordeling te ondergaan. En dat u mee hoort te werken aan afspraken die tot doel hebben om u weer aan het werk te krijgen.Acture heeft de belangrijkste verplichtingen opgenomen in een WGA-reglement. Zo kunt u altijd precies terugvinden wat wij van u verwachten en wat u op uw beurt van ons mag verwachten. U ontvangt van ons een exemplaar van het reglement bij de brief waarin we ons bij de start van uw uitkering aan u voorstellen. Ook kunt u het reglement altijd opvragen bij uw casemanager.

Mag ik tijdens mijn re-integratie op vakantie?

Een belangrijk uitgangspunt is dat vakantie uw herstel en/of re-integratie niet in de weg mag staan. Bespreek uw plannen daarom in elk geval vooraf met uw casemanager, zodat hij dit kan beoordelen. Op die manier voorkomt u dat u onbedoeld de regels overtreedt. Bent of gaat u aan de slag bij een werkgever? Dan hoort u uw plannen daarnaast uiteraard ook met hem te bespreken, zodat hij weet waar hij aan toe is en het werk goed kan verdelen. Wilt u op vakantie naar het buitenland? Dan moet u hiervoor ten minste twee weken vóór uw geplande vertrek een schriftelijk verzoek over indienen bij uw casemanager. Zo kan hij tijdig uw plannen beoordelen. Uiteraard is het verstandig om pas ná het akkoord van uw casemanager reis- en verblijfkosten te maken (ticket, hotel en dergelijke). Vrijstelling van sollicitatieplicht: regel het op tijd! Als u een WGA-uitkering ontvangt, kunt u te maken hebben met een sollicitatieplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval als u niet werkt. Of als u wel werkt, maar hiermee niet zoveel verdient als u volgens UWV zou moeten kunnen. Uw casemanager maakt dan afspraken met u over sollicitatieactiviteiten. Wilt u op vakantie, dan kunt u vrijstelling krijgen van uw sollicitatieverplichtingen. Wij werken hierbij hetzelfde als UWV: u kunt maximaal vier weken per jaar vrijstelling krijgen. Wilt u graag vrijstelling, bespreek dit dan met uw casemanager als u met hem overlegt over uw vakantieplannen. Zo voorkomt u dat hier misverstanden over ontstaan en u onbedoeld de regels overtreedt.

Uitbetaling

Waarom verzorgt Acture de uitbetaling van mijn WGA-uitkering en niet UWV?

Uw (ex-) werkgever heeft ervoor gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor de uitkering en begeleiding van (ex-) werknemers die bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een beroep doen op de WGA. Uw (ex-) werkgever heeft Acture ingeschakeld om de begeleiding en uitbetaling voor hem uit te voeren.

Wanneer krijg ik uitbetaald?

Wij keren uw WGA-uitkering maandelijks uit op een vast tijdstip. Onze financiële administratie verricht de betaling normaal gesproken op de 25e van de maand. Valt die dag in het weekend, dan gebeurt dit al op de vrijdag ervoor. Wanneer u het geld precies op uw rekening krijgt bijgeschreven, hangt af van de snelheid van uw eigen bank. Als u hiervoor een Ziektewetuitkering ontving Mogelijk heeft u al eerder met ons te maken gehad, omdat wij vóór uw instroom in de WGA uw uitkering en begeleiding verzorgden in het kader van de Ziektewet. In dat geval moet u er dus rekening mee houden dat wij overschakelen van wekelijkse naar maandelijkse uitbetaling. Dit is nodig omdat UWV bij de WGA per maand bekijkt op welke uitkering u precies recht heeft (er zijn er drie) en hoe hoog deze moet zijn.

Ik wil mijn WGA-uitkering op een andere bankrekening laten storten. Kan dat?

Natuurlijk kan dat, zolang de bankrekening maar van uzelf is. U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij uw casemanager om uw bankrekeningnummer te wijzigen. Dit kan per mail (wga@acture.nl) of per post (Kerkenbos 12-38, 6546 BE Nijmegen). In beide gevallen vragen we u om:

 • duidelijk te vermelden ter attentie van welke casemanager uw bericht is bedoeld, en;
 • een kopie van uw identiteitsbewijs en uw bankpas mee te sturen, zodat wij kunnen controleren of de bankrekening inderdaad van u is.

Uitkeringsspecificaties

Hoe ontvang ik mijn uitkeringsspecificaties?

Jazeker. Acture vindt het belangrijk dat u gemakkelijk kunt nakijken welke uitkering u ontvangt en hoe die is berekend. Wij stellen daarom na iedere uitbetaling een uitkeringsspecificatie beschikbaar op http://www.acture.nl Zo vindt u uw specificatie

 • Klik rechtsboven op de site op ‘inloggen’.
 • Kijk in de drie kolommen welke sector op u van toepassing is (Uitzendbedrijven en payroll; Overige bedrijven; Uitzenden Grootbedrijf).
 • Klik in de juiste kolom op ‘Inlog uitkeringsspecificatie’.
 • Log in met uw inloggegevens. Deze heeft u ontvangen in de introductiebrief die Acture u  heeft verstrekt.

Vakantietoeslag

Bouw ik gedurende mijn WGA-uitkering vakantietoeslag op?

Jazeker. Iedereen die een WGA-uitkering ontvangt, heeft hier recht op. Wij hanteren de wettelijk verplichte 8% vakantietoeslag. Het bedrag dat u zo bijeen spaart betalen we uit in de maand mei. Stopt uw WIA-uitkering eerder, dan betalen we uw vakantiegeld uit in de laatste maand dat u nog een uitkering ontvangt.

Verrekening inkomsten

Waarom worden mijn inkomsten met mijn uitkering verrekend?

Een WGA-uitkering is bedoeld als een financieel vangnet voor werknemers die te maken hebben met gezondheidsbeperkingen. Zorgen die beperkingen ervoor dat u veel moeite heeft om zelf in uw inkomen te voorzien? Dan is het vangnet groter om te voorkomen dat u er financieel te veel op achteruitgaat. Slaagt u er juist goed in om zelf voor uw inkomen te zorgen, dan wordt het vangnet automatisch wat kleiner. En varieert uw inkomen in de loop van de tijd, dan heeft u nu eens met het grote en dan weer met het kleine vangnet te maken. Werken is altijd het voordeligst Belangrijk om hierbij te onthouden is dat de WGA er helemaal op is ingericht om werken financieel aantrekkelijk te maken. Welke uitkering u binnen deze regeling ook precies ontvangt (er zijn er drie), altijd geldt dat u beter af bent naarmate u uw mogelijkheden om te werken beter benut. Uw inkomen bestaat uit de uitkering plus het geld dat u verdient met werken. En naarmate u meer verdient, valt uw totale inkomen hoger uit. Werken is dus altijd gunstig. Het verschil kan oplopen tot honderden euro’s per maand! Op uwv.nl kunt u zelf een vergelijking maken met rekenhulpen voor de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering.

Wie bepaalt hoeveel er wordt verrekend?

Dit gebeurt altijd door UWV. Wij zijn op dit gebied dus afhankelijk van deze instantie. Heeft u betaald werk, dan bent u verplicht om wijzigingen in uw inkomsten door te geven aan UWV. Heeft u een werkgever, dan is die op zijn beurt verplicht om aan de Belastingdienst door te geven hoeveel u hiermee verdient en hoeveel belasting en premies hij heeft ingehouden en afgedragen. UWV gebruikt deze informatie om na te gaan of uw inkomsten zijn gestegen of gedaald. En hoe hoog de WGA-uitkering moet zijn waar u recht op heeft. Zijn deze berekeningen uitgevoerd, dan geeft UWV een beschikking ‘definitieve vaststelling van uw uitkering’ af. Dit is een overzicht van wat u heeft verdiend door te werken en de uitkeringsbedragen waar u volgens UWV recht op heeft. De beschikking kan gaan over één maand of over meerdere maanden. Wij gebruiken het overzicht om te vergelijken welke bedragen wij over deze periode hebben uitbetaald en waar u volgens UWV recht op heeft. Vervolgens sturen we u een brief om u te laten weten dat we inkomsten uit arbeid met uw uitkering zullen verrekenen. En of dit betekent dat u nog een bedrag tegoed heeft, of dat u ons iets moet terugbetalen. Vindt er een verrekening plaats, dan vermelden we dat altijd op de uitkeringsspecificatie van de maand in kwestie.

Ik moet een deel van mijn uitkering terugbetalen. Hoe werkt dat?

Als u ons iets moet terugbetalen, maken wij een afspraak met u over de manier waarop u dat gaat doen. U kunt hierbij onder meer aangeven in hoeveel stappen u het verschuldigde bedrag wilt terugbetalen. We bevestigen de gemaakte afspraken altijd met een brief waarin u rustig kunt nalezen wat u precies moet terugbetalen en waarom. Hoe het terugbetalen in zijn werk gaat, hangt af van de situatie. Waar mogelijk zullen we gedurende één of meerdere maanden een bedrag verrekenen met uw WGA-uitkering. Dit ziet u dan altijd terug in de uitkeringsspecificatie(s) over de maand(en) in kwestie. Is verrekenen met uw uitkering niet mogelijk, dan treffen we een andere regeling. Moet u iets terugbetalen en heeft u hier een vraag of zorgen over? Dan kunt u uiteraard ook altijd zelf contact opnemen met uw casemanager. Als u het niet met de verrekening eens bent Denkt u dat er bij UWV of bij ons een fout is gemaakt? Laat ons dit dan alstublieft weten. Wij lossen problemen graag zo snel mogelijk op. Is het noodzakelijk dat u hiervoor formeel bezwaar maakt, dan leggen we u graag uit hoe u dit aanpakt.

Ik heb nog een uitkeringsbedrag tegoed. Wanneer ontvang ik dat?

Wij vinden het belangrijk dat u zo snel mogelijk krijgt waar u recht op heeft. Wel zijn we bij het uitkeren afhankelijk van het tijdstip waarop de UWV-beschikking ‘definitieve vaststelling van uw uitkering’ bij ons binnenkomt.

 • Bereikt de beschikking ons vóór de 20e van de maand, dan kunnen we het extra bedrag samen met de WGA-uitkering van die maand uitbetalen.
 • Bereikt de beschikking ons op of na de 20e van de maand, dan betekent dit meestal dat we het extra bedrag uitbetalen samen met de WGA-uitkering van de volgende maand.

U ontvangt het extra bedrag altijd op de bankrekening waarop wij ook uw uitkering storten. Als u het niet met de verrekening eens bent Denkt u dat er bij UWV of bij ons een fout is gemaakt? Laat ons dit dan alstublieft weten. Wij lossen problemen graag zo snel mogelijk op. Is het noodzakelijk dat u hiervoor formeel bezwaar maakt, dan leggen we u graag uit hoe u dit aanpakt.

WGA-uitkering

Welke WGA-uitkeringen zijn er?

De WGA telt drie uitkeringen:

De meeste mensen ontvangen eerst de loongerelateerde uitkering (LGU). Voor hoe lang dat is, hangt af van hun arbeidsverleden. Heeft u geen recht (meer) op deze uitkering, dan krijgt u te maken met de loonaanvullinguitkering (LAU) óf de vervolguitkering (VVU). UWV laat u bij aanvang altijd per brief weten welke uitkering u krijgt, in de vorm van een formele beslissing (‘beschikking’).

Wanneer krijg ik de loongerelateerde uitkering (LGU)?

Deze uitkering krijgt u als u na 2 jaar ziekte instroomt in de WGA en in de laatste 36 weken vóór u ziek werd ten minste 26 weken heeft gewerkt. Voldoet u niet aan deze eis, dan krijgt u de loonaanvullingsuitkering (LAU) of de vervolguitkering (VVU). Een uitzondering op deze regel geldt als u een WW-uitkering ontving voordat u ziek werd. In dat geval krijgt u eerst een Ziektewetuitkering en vervolgens, als u twee jaar ziek blijft en UWV oordeelt dat u deels arbeidsongeschikt bent, een loongerelateerde WGA-uitkering. Staat eenmaal vast dat u recht heeft op de loongerelateerde uitkering, dan bepaalt uw arbeidsverleden hoe lang deze blijft voortduren. U kunt dit terugvinden in de beschikking die u van UWV ontvangt. Op uwv.nl kunt u nalezen hoe UWV te werk gaat bij het vaststellen van de duur van de uitkering.

Wanneer krijg ik de loonaanvullingsuitkering (LAU)?

Bij de beoordeling van uw WIA-aanvraag stelt een arbeidsdeskundige van UWV vast welk werk u nog kunt doen en wat u daarmee kunt verdienen. UWV noemt dit uw ‘restverdiencapaciteit’. Heeft u vervolgens geen recht (meer) op een loongerelateerde uitkering? Dan kijkt UWV of u minstens de helft verdient van het bedrag dat de arbeidsdeskundige heeft berekend. Is dat het geval, dan krijgt u een loonaanvullingsuitkering (LAU). Let op: voor uw inkomen is het heel belangrijk dat u zo goed mogelijk probeert om aan deze eis te voldoen. Verdient u minder dan de helft van wat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen? Dan krijgt u de veel lagere vervolguitkering (VVU). Omdat deze is gebaseerd op het minimumloon, daalt uw totale inkomen sterk. Uiteraard kunt u erop rekenen dat ook wij er alles aan doen om te voorkomen dat dit gebeurt.

Wanneer krijg ik de vervolguitkering (VVU)?

Deze uitkering krijgt u als u geen recht (meer) heeft op de loongerelateerde uitkering (LGU) en onvoldoende verdient om in aanmerking te komen voor de loonaanvullingsuitkering (LAU). Dit is het geval als:

 • u in de laatste 36 weken voor uw ziekte minder dan 26 weken heeft gewerkt óf uw loongerelateerde uitkering is afgelopen, en;
 • u niets of minder dan de helft verdient van wat u volgens de arbeidsdeskundige van UWV met uw beperkingen kunt verdienen.

De vervolguitkering (VVU) is gebaseerd op het minimumloon. Deze uitkering is daarom voor de meeste mensen financieel veel minder gunstig dan de loongerelateerde uitkering en de loonaanvullingsuitkering. Dit betekent ook dat u uw inkomen aanzienlijk kunt verbeteren als u erin slaagt meer te gaan verdienen. Wij helpen u daar graag bij.

Hoe werkt de WGA-uitkering?

Een WGA-uitkering is bedoeld als een financieel vangnet voor werknemers die te maken hebben met gezondheidsbeperkingen. Zorgen die beperkingen ervoor dat u veel moeite heeft om zelf in uw inkomen te voorzien? Dan is het vangnet groter om te voorkomen dat u er financieel te veel op achteruitgaat. Slaagt u er juist goed in om zelf voor uw inkomen te zorgen, dan wordt het vangnet automatisch wat kleiner. En varieert uw inkomen in de loop van de tijd, dan heeft u nu eens met het grote en dan weer met het kleine vangnet te maken. Werken is altijd het voordeligst Belangrijk om hierbij te onthouden is dat de WGA er helemaal op is ingericht om werken financieel aantrekkelijk te maken. Welke uitkering u binnen deze regeling ook precies ontvangt (er zijn er drie), altijd geldt dat u beter af bent naarmate uw mogelijkheden om te werken beter benut. Uw inkomen bestaat uit de uitkering plus het geld dat u verdient met werken. En naarmate u meer verdient, valt uw totale inkomen hoger uit. Werken is dus altijd gunstig. Het verschil kan oplopen tot honderden euro’s per maand! Op uwv.nl kunt u zelf een vergelijking maken met rekenhulpen voor de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering.

Hoe hoog is de loongerelateerde uitkering (LGU)?

Dit hangt af van de vraag of u werkt of niet. Werkt u niet, dan is de loongerelateerde uitkering de eerste twee maanden 75% van uw WIA-maandloon. Vanaf de derde maand bedraagt de uitkering 70% van uw WIA-maandloon. Werkt u wél, dan is de berekening anders. UWV trekt dan een deel van het inkomen dat u met werken verdient af van uw WIA-maandloon. Dit gaat als volgt:

 • De eerste 2 maanden is uw loongerelateerde uitkering 75% van uw WIA-maandloon min 75% van het bedrag dat u verdient.
 • Vanaf de derde maand is uw uitkering 70% van uw WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat u verdient.

Ingewikkeld? Vooral belangrijk is om te onthouden dat uw totale inkomen altijd hoger is naarmate u meer zelf verdient. De uitkering gaat weliswaar omlaag, maar uw totale inkomen is uw uitkering plus het geld dat u verdient met werken. Zo loont werken altijd. Op de website van UWV staat een handige rekenhulp LGU waarmee u zelf uw inkomen kunt berekenen. Kunt u niet rondkomen van uw uitkering, ga dan na of u recht heeft op een toeslag.

Hoe hoog is de loonaanvullingsuitkering (LAU)?

Dit hangt af van wat u verdient en wat u volgens de arbeidsdeskundige van UWV kunt verdienen. U kunt met drie situaties te maken krijgen.

 • U verdient minder dan 50% van wat u volgens UWV kunt verdienen: in dat geval heeft u geen recht op de loonaanvullingsuitkering. In plaats daarvan krijgt u de (veel lagere) vervolguitkering.
 • U verdient tussen de 50 en 100% van wat u volgens UWV kunt verdienen: uw uitkering is 70% van uw WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen.
 • U verdient 100% of meer van wat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen: uw uitkering is 70% van uw WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat u verdient.

Ingewikkeld? Vooral belangrijk is om te onthouden dat uw totale inkomen altijd hoger is naarmate u meer zelf verdient. De uitkering gaat weliswaar omlaag, maar uw totale inkomen is uw uitkering plus het geld dat u verdient met werken. Zo loont werken altijd. Op de website van UWV staat een handige rekenhulp LAU waarmee u zelf uw inkomen kunt berekenen. Kunt u niet rondkomen van uw uitkering, ga dan na of u recht heeft op een toeslag.

Hoe hoog is de vervolguitkering (VVU)?

Deze uitkering is meestal een stuk lager dan de loongerelateerde uitkering of de loonaanvullingsuitkering. Dit komt doordat UWV hem niet meer berekent op basis van uw oude loon, maar van het minimumloon. Uw arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalt welke percentage van deze wettelijke ondergrens u precies krijgt.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Omvang vervolguitkering
35 tot 45% 28% van het minimumloon
45 tot 55% 35% van het minimumloon
55 tot 65% 42% van het minimumloon
65 tot 80% 50,75% van het minimumloon

Als u minder verdiende dan het minimumloon Het kan zijn dat u vóór uw arbeidsongeschiktheid minder verdiende dan het minimumloon. Bijvoorbeeld omdat u parttime werkte. In dat geval berekent UWV uw vervolguitkering wél aan de hand van uw oude loon. Ingewikkeld? Vooral belangrijk is om te onthouden dat uw totale inkomen altijd hoger is naarmate u meer zelf verdient. Uw totale inkomen is uw uitkering plus het geld dat u verdient met werken. Zo loont werken altijd. In dit geval kunt u door te werken bovendien recht krijgen op een loonaanvullingsuitkering. Zo kunt u uw inkomen tot honderden euro’s per maand verhogen! Op de website van UWV staat een handige rekenhulp VVU waarmee u zelf uw inkomen kunt berekenen. Kunt u niet rondkomen van uw uitkering, ga dan na of u recht heeft op een toeslag.

Heb ik recht op vakantietoeslag en zo ja, wie betaalt die dan uit?

Jazeker. Iedereen die een WGA-uitkering ontvangt, heeft hier recht op. Wij hanteren de wettelijk verplichte 8% vakantietoeslag. Het bedrag dat u zo bijeen spaart betalen we uit in de maand mei. Stopt uw WIA-uitkering eerder, dan betalen we uw vakantiegeld uit in de laatste maand dat u nog een uitkering ontvangt.

Ik ben het niet eens met de berekening van mijn uitkering. Wat nu?

Als u denkt dat UWV een fout heeft gemaakt, kunt u bezwaar maken. UWV is altijd de partij die bepaalt hoe hoog uw WGA-uitkering is, daarom moet u ook altijd bij deze instantie bezwaar maken. U doet dit door bezwaar te maken tegen de beslissing (‘beschikking ‘) die u van UWV ontvangt over de hoogte van uw uitkering. Zo’n beschikking kan gaan over één maand of over meerdere maanden. In de beschikking staat hoe u bezwaar kunt maken en binnen welke termijn dit moet gebeuren.

Waarom krijg ik mijn uitkering per maand uitgekeerd? Tot nu toe kreeg ik hem per week!

U kunt hiermee te maken krijgen als u eerst een Ziektewetuitkering ontving en vervolgens doorstroomt naar de WGA. Mogelijk heeft u tijdens uw Ziektewetperiode ook al met ons te maken gehad, omdat wij uitkering en begeleiding verzorgden. Bij overgang naar de WGA schakelen wij altijd over van wekelijkse naar maandelijkse uitbetaling. Dit is nodig omdat UWV bij de WGA per maand bekijkt op welke uitkering u precies recht heeft (er zijn er drie) en hoe hoog die moet zijn. Tijdstip uitbetaling Wij keren uw WGA-uitkering maandelijks uit op een vast tijdstip. Onze financiële administratie verricht de betaling normaal gesproken op de 25e van de maand. Valt die dag in het weekend, dan gebeurt dit al op de vrijdag ervoor. Wanneer u het geld precies op uw rekening krijgt bijgeschreven, hangt af van de snelheid van uw eigen bank

Contact met Acture

Hoe kom ik in contact met Acture?

Op onze contactpagina kunt u ons contactformulier invullen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.