BELANGRIJK: lees deze gebruiksvoorwaarden en privacy policy aandachtig voordat u deze internetdienst en website gebruikt. De internetdiensten en websites van Acture worden u ter beschikking gesteld onder de voorwaarde dat u onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy hebt aanvaard. Door de internetdiensten en (of) websites van Acture te gebruiken c.q. bezoeken, wordt u geacht de volledige toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy te hebben aanvaard.

Gebruiksvoorwaarden Internetdiensten en Websites

Alle rechten met betrekking tot de inhoud van de internetdiensten en websites van Acture zijn (intellectueel) eigendom van Acture, voor zover deze rechten niet toebehoren aan derden van wie materiaal ter beschikking wordt gesteld door middel van de internetdiensten en websites van Acture. Het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder begrepen databankrechten, verband houdend met de internetdiensten en websites berust bij Acture en wordt uitgeoefend.

Uit het gebruik van de internetdiensten en (of) het bezoek van de websites van Acture erkent u de (intellectuele) eigendomsrechten van Acture, alsmede eventuele (intellectuele) eigendomsrechten van haar toeleveranciers en andere derden, op de inhoud van de internetdiensten en websites van Acture en van daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie.

U mag de inhoud van de internetdiensten en websites van Acture slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is u niet toegestaan om de inhoud van de internetdiensten en websites van Acture en van daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Acture en haar toeleveranciers kunnen niet instaan voor de juistheid van de informatie die u via de internetdiensten en websites van Acture raadpleegt en gebruikt en sluiten aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheid van de via de internetdiensten en websites van Acture geregistreerde en aangeboden informatie. Acture en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een storing of het niet-toegankelijk c.q. niet-beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van Acture.
U dient de eventueel door Acture te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van:

  • ieder gebruik van de internetdiensten en websites van Acture op een wijze die schadelijk is of kan zijn voor Acture of gelieerde ondernemingen, voor klanten van Acture of voor derden
  • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (spam) aan personen van wie u het e-mailadres via de internetdiensten en websites van Acture heeft verkregen
  • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten van de internetdiensten en websites van Acture, alsmede het hinderen of het belemmeren van het gebruik daarvan
  • het verspreiden van virussen of andere schadelijke componenten.
  • Op het gebruik van de internet diensten en websites van Acture is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Arnhem is exclusief bevoegd om van geschillen kennis te nemen.