Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

UITVOERDER Onder Uitvoerder wordt verstaan Acture Bedrijven BV, gevestigd te Nijmegen.
DIENSTEN Alle diensten die door Uitvoerder in opdracht van een Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde worden verricht.
OPDRACHTGEVER De contractpartij van Uitvoerder.
OVEREENKOMST De overeenkomst tussen Uitvoerder en Opdrachtgever ter zake het verrichten van diensten, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals bijvoorbeeld de offerte.
PARTIJEN  Uitvoerder en Opdrachtgever.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Uitvoerder diensten levert aan en/of werkzaamheden verricht ten behoeve van een Opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn eerst geldig na schriftelijke bevestiging door Uitvoerder. In geval van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van door Uitvoerder bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot de Opdrachtgever rechtstreeks een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Offertes van Uitvoerder zijn geldig gedurende de daarin vermelde aanvaardingstermijn. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na rechtsgeldige ondertekening door beide partijen van een overeenkomst of een opdrachtbevestiging.

ARTIKEL 4. RECHTEN EN VERPLICHTING UITVOERDER

1. Uitvoerder zal haar werkzaamheden – met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen – verrichten, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en conform de algemeen aanvaarde stand der techniek en wetenschap. Uitvoerder  zal zich maximaal inspannen de in een overeenkomst overeengekomen kwaliteitsnormen en prestatie indicatoren te realiseren.
2. Uitvoerder zal haar werkzaamheden uitvoeren vanuit een of meerdere vestigingen van Uitvoerder. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden op locatie van Opdrachtgever, indien en voorzover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien dienstverlening plaatsvindt op locatie van de Opdrachtgever dan zal Opdrachtgever ervoor zorgdragen dat de arbeidsomstandigheden van de medewerker van Uitvoerder  voldoen aan de eisen van art. 7:658 BW. Voorts zal Opdrachtgever Uitvoerder  vrijwaren tegen alle aanspraken gebaseerd op of verband houdende met het niet voldoen aan deze zorgplicht.
3. Indien Uitvoerder zulks noodzakelijk of wenselijk acht, is zij gerechtigd voor de uitvoering van haar in een overeenkomst neergelegde verplichting gebruik te maken van derden. Uitbesteding zal slechts plaatsvinden onder handhaving van de kwaliteitsnormen van Uitvoerder.
4. Uitvoerder  kan extra werkzaamheden waaronder begrepen doch niet beperkt tot het inwinnen van medische informatie of inschakelen van experts uitvoeren of doen uitvoeren tegen de oorspronkelijke voorwaarden van de overeenkomst, zulks onder de volgende voorwaarden dat:
a. Deze werkzaamheden naar het oordeel van Uitvoerder noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
b. De noodzaak ervan is gebleken na de totstandkoming van de overeenkomst.
5. Voorts informeert Uitvoerder onverwijld Opdrachtgever over de aard en de vergoeding van de werkzaamheden.

ARTIKEL 5. WETSWIJZIGINGEN

In geval wijzigingen in wetgeving en/of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving extra verplichtingen voor Uitvoerder tot gevolg zullen hebben, dan zullen partijen de overeenkomst in goed onderling overleg dientengevolge (met terug werkende kracht) wijzigingen. Uitvoerder en Opdrachtgever zullen voormelde nieuwe verplichtingen, de daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen van de overeenkomst en de daaraan verbonden kosten onverwijld nadat deze hen bekend zijn geworden aan elkaar melden.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze aan Uitvoerder worden verstrekt en zal ook alle redelijke aanwijzingen van Uitvoerder opvolgen.
7. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, dan wel de instructies niet zijn opgevolgd of de noodzakelijke medewerking van (medewerkers van) Opdrachtgever niet wordt verleend, treden partijen in overleg. Nadat is gebleken dat dit niet tot resultaat heeft geleid, heeft Uitvoerder het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 7. TERMIJN

Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle door Uitvoerder genoemde (leverings) termijnen naar beste weten geschat op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst dan wel bij het opstellen van de offerte aan Uitvoerder  bekend waren. Indien Uitvoerder toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, is Uitvoerder eerst in verzuim indien zij schriftelijk in gebreke wordt gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Uitvoerder nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen. Uitvoerder is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Uitvoerder en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

ARTIKEL 8. TARIEVEN EN BETALING

8. Indien het aantal medewerkers van Opdrachtgever van belang is voor het vaststellen van de vergoeding die Opdrachtgever aan Uitvoerder is verschuldigd, zal Opdrachtgever voor aanvang van de overeenkomst een van tevoren aangeleverde Excel-overzicht met het werknemersbestand aan Uitvoerder  verstrekken, waarbij voor de vaststelling van het aantal medewerkers van Opdrachtgever zowel parttime medewerkers als fulltime medewerkers zullen gelden. Uitvoerder is gerechtigd de opgave van Opdrachtgever te verifiëren.
9. Uitvoerder zal voor de door haar te verrichten werkzaamheden aan Opdrachtgever vergoedingen in rekening brengen conform het jaarlijks door Uitvoerder vast te stellen tarievenoverzicht, welk overzicht voor ieder kalenderjaar 1 januari als ingangsdatum zal hebben, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een andere prijsafspraak is vastgelegd. Bij het jaarlijks en/of tussentijds vaststellen van de tarieven houdt Uitvoerder  rekening met ontwikkelingen in de markt, met dien verstande dat de tarieven jaarlijks tenminste worden verhoogd met de loonkostenstijging.
10. Het tarievenoverzicht zal telkenmale voorafgaand schriftelijk aan Opdrachtgever worden meegedeeld. Uitsluitend indien de tarieven meer dan 25% ten opzichte van de laatst geldende tarieven stijgen, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand tegen het einde van het lopende contractjaar, dan wel tegen het einde van de eerst opvolgende maand indien het bericht van tariefsverhoging eerst is ontvangen in de laatste maand van het lopende contractjaar.
11. Indien door omstandigheden toerekenbaar aan Opdrachtgever geplande werkzaamheden niet door Uitvoerder kunnen worden verricht, is Opdrachtgever evenwel de overeengekomen vergoeding en daaraan verbonden kosten aan Uitvoerder verschuldigd. De overeengekomen vergoeding is niet verschuldigd bij schriftelijke en incidentele annulering van:
a. Cursussen en trainingen tot twee weken voor aanvang (Opdrachtgever heeft voorts het recht van substitutie);
b. Projecten tot twee weken voor aanvang;
c. Individuele cliënt georiënteerde opdrachten zonder verzuim tot zeven dagen voor aanvang;
d. Individuele cliënt georiënteerde opdrachten met verzuim en keuringen tot 48 uur voor aanvang.
12. Indien bij beëindiging van een overeenkomst medische dossiers dienen te worden overgedragen, inachtneming van artikel 12, aan een derde, dan is Uitvoerder gerechtigd om de daarmee verband houdende redelijke kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van overdracht van de medische dossiers vervalt iedere aansprakelijkheid van Uitvoerder ter zake, welke voortvloeit uit handelen en/of nalaten na de betreffende overdracht van de medische dossiers.
13. Door Uitvoerder aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten luiden steeds in Euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege specifiek voor de werkzaamheden, samenhangend met de dienstverlening, worden opgelegd.
14. Tenzij in de overeenkomst een andersluidend factureringsschema is opgenomen, vindt facturering (jaarlijks) vooraf plaats. Betalingen door Opdrachtgever dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is vastgelegd. Deze termijn geldt als fatale termijn. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is, zal hij aan Uitvoerder vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van de wettelijke handelsrente over het verschuldigde bedrag, alsmede vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Voorts is Uitvoerder  alsdan gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten.
15. Indien Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

16. Uitvoerder is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan hem kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. De opdracht kan in dit geval niet worden ontbonden door Opdrachtgever.
17. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 1 is onder andere sprake bij, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, storingen in het bedrijf van Uitvoerder of in dat van een van de toeleveranciers of ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Uitvoerder die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van Uitvoerder die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
18. Uitvoerder aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de opdracht door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is.
19. Uitvoerder is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de bij Uitvoerder werkzame leidinggevenden.
20. De verplichting tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade en zal nimmer meer belopen dan tot ten hoogste creditering van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte.
21. Uitvoerder is nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt of redelijkerwijs kan worden gedekt. In ieder geval is Uitvoerder nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze schade meer bedraagt dan € 12.500,00.
22. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Uitvoerder  geen enkele garantie op door Uitvoerder gegeven adviezen, geleverde zaken of door Uitvoerder uitgevoerde werkzaamheden, en staat Uitvoerder er niet voor in dat de door hem gegeven adviezen, geleverde zaken of door hem uitgevoerde werkzaamheden geschikt zijn voor het doel waarvoor Opdrachtgever deze bestemd heeft.
23. Uitvoerder  zal zich naar beste kunnen inspannen om de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het inschakelen van derden zal Uitvoerder steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Uitvoerder is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
24. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Uitvoerder kunnen dezelfde verweermiddelen jegens opdrachtgever inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door opdrachtgever worden aangesproken.
25. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op Uitvoerder geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
26. De in dit artikel genoemde maximum bedragen komen echter te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Uitvoerder.

ARTIKEL 10. MEERDERE WEDERPARTIJEN

Voor het geval meerdere wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn aangegaan, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst.

ARTIKEL 11. VRIJWARINGSBEDING

Indien Uitvoerder ter zake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor hij krachtens de opdracht respectievelijk deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door opdrachtgever werd geleden, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal opdrachtgever Uitvoerder  ter zake volledig vrijwaren en Uitvoerder alles vergoeden wat Uitvoerder  aan deze derde dient te voldoen. Opdrachtgever is tevens verplicht Uitvoerder  te vrijwaren voor schade van en/of boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze inschrijvingsverplichtingen van opdrachtgever gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Uitvoerder .

ARTIKEL 12. INTELLECTUELE EIGENDOM

27. Voor zover enig intellectueel eigendomsrecht rust op enig handboek, enige handleiding, enig protocol, enige werkwijze of enig ander door Uitvoerder  opgesteld document, blijft dat recht bij Uitvoerder rusten.
28. Indien partijen tijdens de looptijd van een overeenkomst enige wijzigingen in enig handboek, enige handleiding, enig protocol of enig ander door Uitvoerder  opgesteld document mochten aanbrengen, dan wel een nieuwe handleiding, een nieuw handboek, een nieuw protocol of enig andere nieuw document mochten opstellen, blijft ook het intellectueel eigendomsrecht op die stukken bij Uitvoerder  rusten. Voor zover nodig, zal Opdrachtgever aan overdracht van enig bij haar ontstaan intellectueel eigendomsrecht op in het kader van een overeenkomst ontwikkeld materiaal meewerken, zonder daar enige vergoeding voor te bedingen.

ARTIKEL 13. PRIVACY, VERTROUWELIJKHEID EN GEHEIMHOUDING

29. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen. Op dienstverlening van Uitvoerder is het Reglement Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, laatste uitgave, welk reglement op eerste verzoek van Opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt.
30. Partijen zullen alle informatie, knowhow, (patiënt-)gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst.
31. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat er sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van de informatie al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie krachtens de overeenkomst, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Voorts geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, of een bindende uitspraak van de rechter, een ander overheidsorgaan of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij echter voor de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en inhoud van de openbaarmaking.
32. Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers en alle andere derden, die voor hen zullen werken.
33. De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel zal naar verloop of beëindiging van de overeenkomst nog voor een periode van drie jaar van kracht blijven.

ARTIKEL 14. NIET-OVERNAME PERSONEEL

Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van Uitvoerder of door Uitvoerder ingeschakelde derden die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de werkzaamheden in te schakelen zowel direct als indirect, in dienst te nemen of met deze personen diensaangaande te onderhandelen anders dan na toestemming van Uitvoerder.

ARTIKEL 15. DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

34. Overeengekomen wordt aangegaan voor de duur als beschreven in de overeenkomst en worden in ieder geval geacht te zijn beëindigd zodra Uitvoerder haar diensten heeft voltooid. Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd zullen partijen steeds gerechtigd zijn tegen het einde van ieder contractjaar per aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
35. Een overeenkomst kan door beide partijen zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief worden ontbonden, indien:
a. De andere partij vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, surseance van betaling of faillissement aanvraagt, in faillissement geraakt of in een redelijkerwijs vergelijkbare situatie komt te verkeren, daaronder begrepen de situaties dat zij de zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar vermogen of dat zij haar onderneming staakt;
b. De andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting in het kader van de overeenkomst en een redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen ongebruikt laat;
c. De reputatie van de andere partij dusdanig in diskrediet raakt dat van de ander niet geëist kan worden dat zij de relatie voortzet.

ARTIKEL 16. SLOTBEPALINGEN

36. Behoudens schriftelijk toestemming van Uitvoerder is het Opdrachtgever niet toegestaan zijn uit een overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan een derde over te dragen, welke toestemming Uitvoerder  niet op onredelijke gronden zal onthouden.
37. Hetgeen bepaald in de overeenkomst tussen Uitvoerder en de opdrachtgever is leidend boven hetgeen bepaald in deze algemene voorwaarden. Op alles dat niet beschreven staat in de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
38. Deze algemene voorwaarden en hetgeen is bepaald in de overeenkomst, vervangen alle eerder gemaakte afspraken tussen partijen. Van het bepaalde in een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
39. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. overeenkomst volledig van kracht blijven en zal Uitvoerder nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen formuleren, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
40. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

ARTIKEL 17. COMPETENTIE, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

41. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
42. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Uitvoerder is ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde rechtbank voor te leggen.
43. Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
44. Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986,61) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Premieconsequenties Wet BeZaVa

De wet BeZaVa heeft als doel het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Wat betekent dit voor u als werkgever? Meer informatie

Onderzoek: private uitvoering ziektewet aanzienlijk succesvoller

Acture realiseert snellere en hogere uitstroom uit de Ziektewet dan UWV. De gemiddelde uitkeringsduur is hierdoor liefst 50% korter.
Download hier de samenvatting
Download hier het naslagwerk

Let op: Modernisering Ziektewet

Download hier onze Whitepaper en lees wat de gevolgen zijn van de Modernisering Ziektewet.

Checklist Eigenrisicodragerschap

Download hier de checklist voor de overgang van het eigenrisicodragerschap voor de ziektewet. Deze checklist zorgt er voor dat de overstap soepel verloopt.