Mogen we je beter en sneller helpen?

Kies je profiel en wij passen onze website daar speciaal op aan:

Profiel wijzigen? Dat kan hier

Solliciteer direct

FAQ

Inhoudsopgave

  Ziektewet

 • Acture streeft er altijd naar om mensen te laten terugkeren in hun eigen werk. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit de beste kans biedt op duurzame re-integratie.

  De Ziektewet bepaalt dat je verplicht bent om al het werk te accepteren dat ‘passend’ is. Gedurende de eerste zes maanden van je ziekte is dit het werk dat je deed toen je ziek werd, of dat hierbij aansluit. Uiteraard moeten deze werkzaamheden wel bij jouw gezondheidssituatie passen. Na deze eerste zes maanden is in principe al het werk passend dat aansluit bij jouw kennis, vaardigheden en gezondheid. We laten jouw situatie beoordelen door een arbeidsdeskundige om te bepalen wat haalbaar en nodig is. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan aanpassingen aan de werkplek of persoonlijke hulpmiddelen.

 • Dit verschilt per persoon, want ieder ziektegeval is weer anders. Maar waar je sowieso op kunt rekenen, is:

  • Jouw ziekte en mogelijkheden om te werken worden beoordeeld door een gecertificeerde bedrijfs- of verzekeringsarts. Blijf je langere tijd ziek? Dan ontvang je regelmatig nieuwe uitnodigingen om op het spreekuur van deze medische professional te verschijnen. Zodat hij of zij jouw situatie goed kan volgen.
  • Wij streven naar begeleiding door een vaste casemanager. Deze professional is jouw eerste aanspreekpunt voor alles wat met jouw uitkering en re-integratie te maken heeft. Hij of zij maakt concrete afspraken met jou over je herstel en re-integratie én neemt regelmatig contact met je op om de voortgang te volgen.
  • Bij dreigend langdurig verzuim leggen wij afspraken over jouw herstel en re-integratie vast in een plan van aanpak.
  • Wij zijn ervan overtuigd dat het hebben van werk, de beste sociale zekerheid is. Als er re-integratiemogelijkheden zijn, benutten wij die dus maximaal. Hetzelfde verwachten we van jou, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit in jouw eigen belang is.
 • Dit hangt af van de situatie. Jouw casemanager bekijkt steeds wat in jouw geval het beste is. Als er een kans is dat jouw situatie snel verandert, is er wekelijks contact. Wanneer snelle veranderingen minder voor de hand liggen, kiest de casemanager eerder voor twee-, drie- of vierwekelijkse contactmomenten.

 • Acture bepaalt de hoogte van jouw dagloon volgens de wettelijke regels in het Dagloonbesluit Werknemersverzekeringen. Het dagloon wordt vastgesteld volgens een vaste formule: [(A-B) x 108 / 100 + C] / D

  • A = Het loon (sv-loon) en eventuele Ziektewetuitkering dat jij ontving in de referteperiode bij jouw (ex-)werkgever
  • B = De bedragen aan vakantietoeslag die je in de referteperiode hebt ontvangen.
  • C = Het loon dat je in de referteperiode ontving van jouw (ex-)werkgever als die de vakantietoeslag niet afzonderlijk uitkeerde. Dit komt bijvoorbeeld voor bij all-in verloners.
  • D = Het aantal dagloondagen per kalenderjaar. Dit zijn er normaal gesproken 261. Is de dienstbetrekking waarin je ziek bent geworden gestart na aanvang van de referteperiode? Dan gaat het om het aantal dagloondagen vanaf de eerste dag van deze dienstbetrekking tot en met de laatste dag van de referteperiode.
 • Volgens de Ziektewet heb je recht op 70% van het bruto dagloon. In sommige sectoren – bijvoorbeeld in de uitzendbranche - hebben werknemers daarnaast recht op een cao-aanvulling.

 • Als je het niet eens bent met de hoogte van jouw dagloon, kun je contact opnemen met Acture middels het contactformulier. Geef in de onderwerp regel en in het bericht duidelijk aan dat je denkt dat jouw dagloon niet correct is.

  • Wanneer Acture jouw dagloon heeft berekend, sturen wij de dagloonberekening naar je op zodat je deze kunt vergelijken met jouw eigen berekening. Vind je dan nog steeds dat jouw dagloon niet goed is vastgesteld? Dan vragen we voor jou een beschikking aan bij UWV.
  • In sommige gevallen berekent UWV jouw dagloon. Wanneer dit zo is, vragen wij na ontvangst van jouw bericht een beschikking voor je aan bij UWV.

  Na ontvangst van een beschikking kunt je een bezwaar indienen bij UWV op jouw dagloon. Zie voor meer informatie ons Stappenplan bezwaar.

 • In dat geval kun je een procedure voor bezwaar en beroep opstarten bij UWV. UWV is namelijk altijd de partij die de formele beslissing (beschikking) afgeeft waarin staat dat je hersteld bent en geen recht meer hebt op een Ziektewetuitkering. Onze casemanagers ontvangen een hersteldmelding van de bedrijfs- of verzekeringsarts en vragen vervolgens de beschikking aan bij UWV. In ons Stappenplan bezwaar leggen we stap voor stap uit hoe je bezwaar kunt maken tegen een beslissing over jouw Ziektewetuitkering.

 • Dit kan voorkomen wanneer je eerst een Ziektewetuitkering ontving, maar na verloop van tijd herstelt en een WW-uitkering aanvraagt. De Ziektewetuitkering van Acture houdt dan op en je krijgt vanaf het moment van arbeidsgeschiktheid een WW-uitkering van UWV. De verschillen ontstaan doordat het dagloon voor de WW anders wordt vastgesteld dan dat voor de Ziektewet:

  • De hoogte van het dagloon in de WW is gebaseerd op ál jouw inkomsten in het jaar voorafgaand aan je WW-aanvraag. Ontving je in deze periode salarissen bij verschillende werkgevers? Dan tellen die dus allemaal mee.
  • Bij het bepalen van de hoogte van het dagloon in de Ziektewet tellen alleen de inkomsten en eventuele Ziektewetuitkering in jouw laatste dienstbetrekking mee. Dit is de dienstbetrekking waarin je ziek bent geworden. Je leest er meer over bij de vraag over dagloonberekening.
 • In dat geval laten wij een arbeidsdeskundige in kaart brengen welke andere mogelijkheden er zijn. Deze professional onderzoekt of er mogelijkheden zijn om dit andere werk bij jouw oorspronkelijke werkgever uit te voeren. Zijn deze mogelijkheden er niet? Dan bieden we jou actieve ondersteuning bij het vinden van ander passend werk. Hierbij zetten we diverse instrumenten in:

  • Jobcoaching: begeleiding bij het vinden en/of behouden van passend werk.
  • Jobhunting: een jobhunter gaat actief op zoek naar vacatures en maakt bij jouw akkoord afspraken met de betreffende opdrachtgever over een proefperiode.
  • Proefplaatsingen: een traject van ten minste 4 weken waarin jij op proef en onder begeleiding betaald werk verricht. Waar nodig met een opbouw van de belasting.
  • Spoor 2 traject: Afhankelijk van jouw arbeidsmogelijkheden kan dit bijvoorbeeld een activeringstraject zijn als voorbereiding op toetreding tot de arbeidsmarkt of een traject waarbij je ondersteuning krijgt bij het vinden van passend werk.
 • De referteperiode is de periode waar wij volgens de wettelijke regels naar moeten kijken als we jouw dagloon berekenen. Deze periode beslaat maximaal een jaar en eindigt altijd op de laatste dag van een aangiftetijdvak. Dit is de tijdseenheid die jouw (ex-)werkgever hanteerde voor het vaststellen van de loonheffingen die hij over jouw loon moet afdragen aan de Belastingdienst. Meestal is dit een maand of vier weken. De referteperiode eindigt altijd op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaand aan het aangiftetijdvak waarin u ziek bent geworden. Let op: het tijdvak waarin aangifte is gedaan is hiervoor bepalend, niet het moment waarop je het loon kreeg uitgekeerd.

 • Het dagloon is het bedrag dat je gemiddeld bij jouw laatste werkgever verdiende vóór je ziek werd. Ontving je hiernaast een Ziektewetuitkering? Dan wordt die hierbij opgeteld. Het gemiddelde bepaalt de omvang van jouw Ziektewetuitkering: deze uitkering is 70% van het dagloon.

  Werk(te) je in de uitzendbranche en heb je recht op een cao-aanvulling? Dan ontvang je die naast de Ziektewetuitkering. Voor de aanvulling geldt een ander percentage van jouw dagloon.

 • In een plan van aanpak leggen wij concrete afspraken vast die we samen maken over jouw herstel en re-integratie. Zodat duidelijk is wat we gaan doen en wat we van elkaar mogen verwachten, om jou zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De adviezen van de bedrijfs- of verzekeringsarts en arbeidsdeskundige vormen bij deze afspraken altijd het uitgangspunt. Op basis hiervan bepalen we welke begeleiding jij van ons krijgt.

 • Dit is altijd de bedrijfsarts of de verzekeringsarts. Deze medische professionals zijn – naast jijzelf – de enigen die kunnen en mogen bepalen of jij voldoende bent hersteld om te werken. Het is dus niet aan jouw casemanager van Acture om dit te beoordelen. Wel begeleidt de casemanager jou en maakt hij of zij op basis van het oordeel van de bedrijfs- of verzekeringsarts afspraken met jou over herstel en re-integratie.

 • Jazeker. De vakantietoeslag is opgenomen in de dagloonberekening. Die berekening houdt er ook rekening mee dat sommige werkgevers de vakantietoeslag niet afzonderlijk uitkeren, maar als onderdeel van de normale beloning. Je ontvangt van ons de vakantietoeslag direct bij de uitbetaling van je Ziektewetuitkering. Er wordt dus niet apart van je Ziektewetuitkering nog vakantietoeslag uitbetaald.

 • Uitzendbranche & CAO-aanvullingen

 • In het eerste jaar wordt het loon tot 90% aangevuld en in het tweede jaar tot 80%. De ABU en NBBU hanteren voor de hele uitzendsector dezelfde regeling voor loondoorbetaling bij ziekte.

 • Je hebt recht op een cao-aanvulling als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

  • Jouw (ex-)werkgever is aangesloten bij de ABU of NBBU of is ABU volgend.
  • Jij hebt een uitzendovereenkomst met of zonder uitzendbeding
 • Jouw (ex-)werkgever kan kiezen uit de volgende twee mogelijkheden:

  • Acture keert de cao-aanvulling uit.
  • Jouw (ex-)werkgever betaalt zelf de aanvulling aan jou uit.

  Als Acture jouw cao-aanvulling uitkeert, kun je het bedrag terugvinden op de uitkeringsspecificatie die wij voor iedere uitbetaling opstellen.

 • Privacy

 • Hiervoor kun je terecht bij onze Functionaris gegevensbescherming. In ons privacystatement lees je hoe je contact kunt opnemen.

  Wij handelen bij de verwerking van persoonsgegevens volgens de wettelijke regels. Vind je dat wij niet correct met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kun je een klacht indienen via ons klachtenformulier. Acture neemt iedere klacht serieus en reageert binnen 24 uur. Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Uiteraard! Je hebt altijd het recht om jouw persoonlijke gegevens in te zien en te wijzigen. Hierbij volgt Acture de Regeling Inzage en Correctierecht UWV. Een verzoek om inzage of wijziging moet schriftelijk ingediend worden en de volgende gegevens van jou bevatten:

  • Volledige naam en voorletters
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer of - als je dit niet hebt - jouw sofinummer
  • Een kopie van jouw (geldige) legitimatiebewijs
 • Jouw (ex-)werkgever heeft ons ingeschakeld om de uitbetaling en begeleiding met betrekking tot jouw Ziektewetuitkering uit te voeren. Wij kunnen deze taken alleen uitvoeren door jouw persoonsgegevens te verwerken. Daarom heeft jouw (ex-)werkgever deze aan Acture verstrekt. Als het goed is, ben je hierover ingelicht door jouw (ex)werkgever. Gedurende de begeleiding kan Acture vragen om zelf ook persoonsgegevens te verstrekken.

 • Jazeker! Acture hecht grote waarde aan jouw privacy. Wij staan garant voor een correcte en veilige verwerking van vertrouwelijke informatie binnen onze organisatie. Niet alleen zijn we ISO 27001 gecertificeerd, ook staan we geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toeziet op correcte omgang met privacygevoelige informatie. We vinden het belangrijk dat jij weet wie jouw gegevens verwerkt, waarom dat gebeurt en wat de verwerking inhoudt. Bij jouw eerste contact met Acture ontvang je daarom een brief met ons privacystatement.

 • Uitbetaling

 • Ja, dat klopt. Je hebt gewoon recht op die twee weken uitkering en ontvangt die ook van ons. Dat dit niet meteen gebeurt, komt doordat wij tijd nodig hebben om alles rond jouw uitkering administratief te verwerken. Om die reden betaalt Acture volgens het T-2 principe. Dit betekent dat je wekelijks jouw uitkering van twee weken geleden ontvangt:

  • In week 5 ontvang je de uitkering over week 3
  • In week 6 ontvangt je de uitkering over week 4
  • Enzovoort

  Dit betekent ook dat je nog twee weken Ziektewetuitkering van Acture ontvangt nadat je je beter hebt gemeld of de bedrijfsarts jou hersteld heeft verklaard.

 • Natuurlijk kan dat. Zolang de bankrekening maar van jou is. Je kunt een schriftelijk verzoek indienen bij jouw casemanager om je bankrekeningnummer te wijzigen. Dit kan per mail (info@acture.nl) of per post (Postbus 6610, 6503 GC Nijmegen). Let op:

  • Vermeld altijd duidelijk voor welke casemanager jouw brief of mail bestemd is.
  • Stuur een kopie van jouw identiteitsbewijs en bankpas mee, zodat we kunnen controleren of de bankrekening inderdaad van jou is.
 • Jazeker. Na iedere uitbetaling kun je de uitkeringsspecificatie bekijken in de portal op de website. Acture vindt het namelijk belangrijk dat jij gemakkelijk kunt nakijken welke uitkering je ontvangt en hoe die is berekend. Hoe het werkt?

  • Klik rechtsboven op deze website op ‘inloggen’.
  • Klik in de kolom Werknemer op ‘Inlog Uitkeringsspecificaties’.
  • Log in met je inloggegevens. Deze heb je ontvangen in de dagloonbrief die Acture ongeveer vier weken na jouw ziekmelding verstuurd heeft.
 • Jazeker. De vakantietoeslag is opgenomen in de dagloonberekening. Je ontvangt de vakantietoeslag waar je recht op hebt daarom direct bij de uitbetaling van je Ziektewetuitkering. Er wordt dus niet apart van je Ziektewetuitkering nog vakantietoeslag uitbetaald.

 • Ons advies is om na te gaan of jouw uitkering lager is dan het sociaal minimum dat voor jouw situatie van toepassing is. Dit is het bedrag dat jij volgens de overheid nodig hebt om rond te komen. De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Welk bedrag op jou van toepassing is, hangt onder meer af van jouw leeftijd en leefsituatie. Kom je met jouw uitkering onder het sociaal minimum uit? Dan kun je mogelijk bij UWV aanspraak maken op een toeslag op basis van de Toeslagenwet. Zit je al langere tijd onder het sociaal minimum? Dan kun je de toeslag tot één jaar terug aanvragen. Meer informatie over toeslagen en de hoogte van het sociaal minimum voor jouw situatie, vind je op uwv.nl/toeslag. Ook vind je daar meer informatie over het aanvragen van een toeslag.

 • Jouw (ex-)werkgever heeft ervoor gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet. Dit betekent dat jouw (ex)werkgever zélf verantwoordelijk is voor begeleiding en uitkering van de Ziektewetuitkering. Jouw (ex-)werkgever heeft Acture ingeschakeld om deze begeleiding en uitbetaling uit te voeren.

 • Dit is het geval wanneer je ziek wordt binnen vier weken na afloop van je dienstverband. Of wanneer je vóór je ziekte op basis van een uitzendovereenkomst werkte. In beide situaties wordt er volgens de wet standaard twee wachtdagen gerekend. Dit betekent dat je over deze twee dagen geen Ziektewetuitkering ontvangt. Het gaat hierbij altijd om de eerste twee kalenderdagen van jouw ziekte.

  Er zijn ook situaties waarin je bij ziekmelding na afloop van je dienstverband niet met wachtdagen te maken krijgt. Je krijgt dan dus wél vanaf de eerste ziektedag een Ziektewetuitkering. Dit gebeurt als je binnen een termijn van vier weken voorafgaand aan jouw Ziektewetaanvraag ook al ziek bent geweest. Deze eerdere ziekteperiode moet dan wel minstens twee dagen hebben geduurd. Zijn er sinds jouw laatste ziekteperiode meer dan vier weken verstreken? Dan heb je wel met wachtdagen te maken.

 • De uitbetaling door Acture vindt wekelijks plaats op donderdagmiddag. Wanneer het geld precies op je rekening staat, hangt af van de verwerkingstijd van jouw bank.

  De eerste uitbetaling ontvang je meestal vier weken na jouw ziekmelding. Als we de ziekmelding van jouw (ex-)werkgever ontvangen, moeten we eerst vaststellen of je recht hebt op een Ziektewetuitkering. Is dit het geval, dan vragen wij direct loongegevens op bij UWV of bij jouw (ex-)werkgever. Deze gegevens gebruiken we om jouw dagloon te berekenen. Dit hele proces duurt ongeveer vier weken. Daarna betaalt Acture jouw Ziektewetuitkering wekelijks uit.

 • Inloggen portal en jaaropgaven

 • Jouw inloggegevens voor onze portal staan in de dagloonbrief. Deze ontvang je ongeveer vier weken nadat wij jouw ziekmelding van jouw (ex-)werkgever hebben binnengekregen. Beschik je niet meer over deze brief? Neem dan contact op met jouw casemanager. Hij of zij stuurt je de inloggegevens dan nogmaals toesturen. Op het portal staan onder andere jouw uitkeringsspecificatie(s) en jouw eventuele jaaropgaven.

 • Wat vervelend. Is jouw jaaropgaaf op 1 maart nog niet beschikbaar? Dan is er ergens iets misgegaan. Neem in dat geval contact met ons op via het contactformulier, en wij stellen jouw jaaropgaaf alsnog zo snel mogelijk beschikbaar.

 • Over elk kalenderjaar waarin je van Acture een Ziektewetuitkering hebt ontvangen, heb je recht op een jaaropgaaf. Hierbij is het moment waarop je de uitbetaling ontvangt beslissend en niet het moment waarop je ziek bent geworden. Het kan namelijk gebeuren dat je aan het einde van het kalenderjaar X ziek wordt en de eerste uitbetaling plaatsvindt aan het begin van het volgende kalenderjaar Y. In dat geval ontvang je alleen een jaaropgaaf over jaar Y, niet over jaar X. Meer informatie over de jaaropgaaf vind je hier.

 • Jaaropgaven worden uiterlijk op 1 maart beschikbaar gesteld in het portal op deze website, waar je ook jouw uitkeringsspecificatie(s) kunt vinden.

  Is jouw jaaropgave op 1 maart nog niet beschikbaar, dan is er ergens iets misgegaan. Wij verzoeken je vriendelijk om contact met ons op te nemen, zodat we jouw jaaropgave alsnog zo snel mogelijk beschikbaar kunnen stellen. Je kunt hiervoor het contactformulier op op onze website gebruiken.

  Meer informatie over de jaaropgaaf vind je hier.

   

 • Rechten en plichten bij ziekte

 • Nee, dat is niet mogelijk. Wij nemen jouw ziekmelding alleen in behandeling als we die doorkrijgen via jouw (ex-)werkgever. Bij wie jij je wél moet ziekmelden, hangt af van het tijdstip waarop je ziek wordt:

  • Ben je in dienst en kun je niet werken omdat je ziek bent? Dan ben je wettelijk verplicht om dit door te geven aan je werkgever. Wanneer het duidelijk is dat je aanspraak maakt op een Ziektewetuitkering, dan geeft je werkgever de ziekmelding door aan Acture en aan UWV.
  • Word je ziek binnen vier weken na afloop van jouw tijdelijke dienstverband en ben je nog niet begonnen aan een nieuwe baan? Dan moet je je ziekmelden bij UWV als je aanspraak wilt maken op een Ziektewetuitkering. UWV geeft je ziekmelding door aan jouw ex-werkgever. En die geeft de ziekmelding weer door aan Acture. Op uwv.nl vind je meer informatie over hoe je jouw ziekmelding moet doorgeven.
 • Dat mag, maar een vakantie mag jouw herstel en/of re-integratie niet in de weg staan. Bespreek je vakantieplannen daarom altijd met je casemanager en voorkom dat je onbedoeld de regels overtreedt.

  Wil je op vakantie naar het buitenland? Dan moet je ten minste twee weken vóór vertrek hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij jouw casemanager. Zo kan hij of zij jouw plannen beoordelen en met de bedrijfs- of verzekeringsarts bespreken. Ga je in Nederland op vakantie? Dan ben je verplicht om uiterlijk 48 uur van tevoren je verblijfadres door te geven aan jouw casemanager. We verwachten dat je tijdens je vakantie blijft voldoen aan je re-integratieplichten.

 • Wanneer je je ziek hebt gemeld, is het inderdaad de bedoeling dat je thuisblijft tussen 8.00 en 18.00 uur zodat wij contact met je kunnen opnemen. Dit kan gebeuren in de vorm van een telefoontje of een huisbezoek. Op deze regel geldt één belangrijke uitzondering: voor noodzakelijke medische hulp of behandelingen hoeft je (uiteraard) niet thuis te blijven. Heeft een van onze casemanagers contact met je gehad? Dan kan Acture gedurende de eerste twee weken daarna ook nog van jou verlangen om op vaste tijdstippen thuis te zijn. Deze tijdstippen zijn:

  • ’s Morgens tot 10.00 uur, en
  • ’s Middags van 12.00 tot 14.30 uur

  Verblijf je op een ander adres dan je thuisadres? Geef dit dan direct telefonisch door aan je casemanager. Wil je naar een ander land om te herstellen? Bespreek dit dan tijdig met je casemanager. Hij of zij bepaalt in overleg met de bedrijfs- of verzekeringsarts of je hier toestemming voor krijgt.

 • Wij verzorgen de uitbetaling van jouw Ziektewetuitkering en de begeleiding tijdens ziekte en re-integratie. Dit doen we op verzoek van jouw (ex-)werkgever die ervoor heeft gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet. Nadat wij van jouw (ex-)werkgever bericht hebben ontvangen dat jij aanspraak maakt op een Ziektewetuitkering, zetten wij allereerst het proces in gang voor uitbetaling van deze uitkering. Daarnaast neemt een van onze casemanagers zo snel mogelijk telefonisch contact met je op om afspraken te maken over jouw herstel en re-integratie. Hierbij volgen wij de Wet verbetering poortwachter, die voorschrijft wat er met het oog op zo snel mogelijke werkhervatting moet gebeuren. Blijf je langdurig ziek? Dan zorgen wij ervoor dat je na bijna twee jaar ziekte alle documenten krijgt die je nodig hebt om een WIA-uitkering aan te vragen.

 • Jouw rechten en plichten zijn vastgelegd in de Ziektewet. Hierin staat onder andere dat jij al het mogelijke moet doen om jouw eigen herstel en re-integratie te bevorderen. Dat je gehoor moet geven aan een oproep van de bedrijfs- of verzekeringsarts om op het spreekuur te verschijnen. En dat je mee hoort te werken aan afspraken in het plan van aanpak die tot doel hebben om jou weer aan het werk te krijgen. Acture heeft de belangrijkste verplichtingen opgenomen in een ziekteverzuimreglement. Zo kun je altijd terugvinden wat wij van jou verwachten en wat jij op jouw beurt van ons mag verwachten.

   

 • Van loondoorbetaling naar uitkering

 • Als je hiervoor recht had op loondoorbetaling door jouw (ex-)werkgever, is de kans inderdaad groot dat je inkomen bij de overgang naar de Ziektewet daalt. Dit heeft niets met jouw gezondheid te maken, maar komt doordat een Ziektewetuitkering anders wordt vastgesteld dan het bedrag van de loondoorbetaling. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon. Dit is het loon dat je gemiddeld bij je laatste werkgever verdiende vóór je ziek werd. Ontving je hiernaast een Ziektewetuitkering, dan wordt die hierbij opgeteld. In beide gevallen is het resultaat van de berekening vaak lager dan bij de loondoorbetaling.

  De meeste mensen zijn voorafgaand aan hun beroep op de Ziektewet nog geen jaar ziek. Geldt dit ook voor jou, dan had je hiervoor recht op jouw volledige loon of ten minste 70% hiervan, met het wettelijk minimumloon als ondergrens. De meeste werkgevers betalen het loon tijdens het eerste ziektejaar volledig of grotendeels door. Denk bijvoorbeeld aan 100%, 90% of 80%. Dit levert dan hogere bedragen op dan bij de Ziektewetuitkering.

  Was jij vóór jouw beroep op de Ziektewet al langer dan een jaar ziek? Dan heb je mogelijk al een inkomensdaling meegemaakt bij de overgang naar het tweede ziektejaar. Veel werkgevers verlagen dan de doorbetaling; met hoeveel ze dat doen varieert. Volgens de wet moet de doorbetaling ook in het tweede jaar ten minste op 70% liggen, maar vormt het minimumloon niet langer de ondergrens. De kans dat je bij de overgang naar de Ziektewet jouw inkomen (opnieuw) ziet dalen is groter naarmate jouw (ex-)werkgever bij de loondoorbetaling verder naar boven afweek van de wettelijk verplichte 70%.

 • Loonheffingskorting

 • Arbeidskorting is de heffingskorting die je krijgt als je werkt. Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst. Door arbeidskorting betaalt de werkende minder inkomstenbelasting over het inkomen. Door een wijziging in de wettelijke regels telt vanaf 1 januari 2020 de Ziektewetuitkering niet meer mee voor de hoogte van de arbeidskorting.

 • Als je van Acture een Ziektewetuitkering ontvangt, passen wij automatisch de loonheffingskorting toe. Dit doen we, omdat je de loonheffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie mag laten toepassen, en het voordeel het grootst is als je dit doet bij de partij bij wie je de meeste inkomsten hebt. Voor mensen met een Ziektewetuitkering is dit meestal de partij die deze uitkering verstrekt. Wil je niet dat wij de loonheffingskorting toepassen? Geef dit dan aan ons door. Vul hiervoor een Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen van de Belastingdienst in en stuur deze naar ons op.