Mogen we je beter en sneller helpen?

Kies je profiel en wij passen onze website daar speciaal op aan:

Profiel wijzigen? Dat kan hier

Solliciteer direct

Disclaimer

BELANGRIJK: lees deze gebruiksvoorwaarden en privacy policy aandachtig voordat je deze internetdienst en website gebruikt. De internetdiensten en websites van Acture worden je ter beschikking gesteld onder de voorwaarde dat je onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy hebt aanvaard. Door de internetdiensten en (of) websites van Acture te gebruiken c.q. bezoeken, word je geacht de volledige toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy te hebben aanvaard.

Gebruiksvoorwaarden Internetdiensten en Websites

Alle rechten met betrekking tot de inhoud van de internetdiensten en websites van Acture zijn (intellectueel) eigendom van Acture, voor zover deze rechten niet toebehoren aan derden van wie materiaal ter beschikking wordt gesteld door middel van de internetdiensten en websites van Acture. Het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder begrepen databankrechten, verband houdend met de internetdiensten en websites berust bij Acture en wordt uitgeoefend.

Uit het gebruik van de internetdiensten en (of) het bezoek van de websites van Acture erken je de (intellectuele) eigendomsrechten van Acture, alsmede eventuele (intellectuele) eigendomsrechten van haar toeleveranciers en andere derden, op de inhoud van de internetdiensten en websites van Acture en van daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie.

Je mag de inhoud van de internetdiensten en websites van Acture slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is niet toegestaan om de inhoud van de internetdiensten en websites van Acture en van daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Acture en haar toeleveranciers kunnen niet instaan voor de juistheid van de informatie die je via de internetdiensten en websites van Acture raadpleegt en gebruikt en sluiten aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheid van de via de internetdiensten en websites van Acture geregistreerde en aangeboden informatie. Acture en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een storing of het niet-toegankelijk c.q. niet-beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van Acture.
Je dient de eventueel door Acture te verstrekken instructies na te leven.

Je dient je te onthouden van:

  • ieder gebruik van de internetdiensten en websites van Acture op een wijze die schadelijk is of kan zijn voor Acture of gelieerde ondernemingen, voor klanten van Acture of voor derden
  • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (spam) aan personen van wie je het e-mailadres via de internetdiensten en websites van Acture hebt verkregen
  • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten van de internetdiensten en websites van Acture, alsmede het hinderen of het belemmeren van het gebruik daarvan
  • het verspreiden van virussen of andere schadelijke componenten.


Op het gebruik van de internet diensten en websites van Acture is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Arnhem is exclusief bevoegd om van geschillen kennis te nemen.