Je ontvangt via Acture een WGA-uitkering. Toch krijg je beslissingen (‘beschikkingen’) over je arbeidsongeschiktheid of over de aard en hoogte van jouw uitkering niet van ons, maar van UWV. Alleen deze instantie mag namelijk beschikkingen over deze onderwerpen afgeven. Ben je het niet eens met de inhoud van een beschikking, dan kun je bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld van belang als je vindt dat de verzekeringsarts van UWV jouw arbeidsongeschiktheidspercentage ten onrechte heeft gewijzigd. Of als UWV je uitkering aanpast, maar je het daar niet mee eens bent.

Lees hier hoe je bezwaar kunt maken:

 1. Voorbereiding door UWV
  UWV heeft of krijgt informatie die aanleiding geeft om een beslissing voor te bereiden. Bijvoorbeeld het gegeven dat uw recht op een bepaalde uitkering afloopt. Of een bericht dat u meer bent gaan werken en verdienen, of dat uw gezondheidssituatie is veranderd. Of een verzoek om een herkeuring uit te voeren omdat uw belastbaarheid mogelijk is gewijzigd. Waar nodig vraagt UWV u om aanvullende gegevens aan te leveren, of roept het u op voor een gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige.

 2. Afgifte beschikking
  UWV beoordeelt of de informatie een reden is om uw arbeidsongeschiktheidspercentage en/of de aard of hoogte van uw uitkering te wijzigen. Is dit het geval, dan geeft het hierover een beschikking af. U ontvangt een kopie, Acture ook.

 3. U bent het er niet mee eens
  Op de beschikking staat hoe je bezwaar kunt maken. En wanneer je bezwaar uiterlijk bij UWV binnen moet zijn. Maar ook dat je UWV eerst om een toelichting kunt vragen.

 4. Je maakt bezwaar
  Hiervoor moet je een bezwaarschrift indienen bij UWV. Dit kan op uwv.nl, met je DigiD. Je kunt ook een bezwaarformulier downloaden, of een brief sturen. Op uwv.nl staat aan welke voorwaarden een brief moet voldoen. Een bezwaar per post kun je het beste aangetekend versturen. Je kunt ook iemand machtigen om namens jou bezwaar te maken.

 5. Medische gegevens?
  Mogelijk heb je medische redenen voor je bezwaar. Gegevens hierover kun je het beste in een aparte bijlage meesturen. Uw (ex-) werkgever krijgt dan in principe alleen een kopie van uw bezwaarschrift, zonder deze bijlage. UWV zal u afzonderlijk vragen of u toestemming geeft om de medische gegevens met hem te delen. Acture ontvangt deze gegevens wel altijd.

 6. Meer tijd nodig?
  Mogelijk heb je niet tijdig alle informatie bij elkaar of wil je nog met iemand overleggen. Dan kun je een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift indienen. Hierin laat je alleen open waarom je bezwaar maakt. Ook vermeld je dat je deze informatie zo snel mogelijk nastuurt. UWV laat je dan weten wanneer het de gegevens uiterlijk moet hebben.

 7. Ontvangstbevestiging
  UWV stuurt u binnen 5 dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging als het een bezwaarschrift heeft ontvangen. Ook Acture wordt op de hoogte gesteld. Let op: een ontvangstbevestiging is géén uitslag. Zolang je van UWV geen uitslag over jouw bezwaar ontvangt, blijft de beschikking van kracht!

 8. Bezwaar in behandeling
  UWV bekijkt de afgegeven beschikking opnieuw. Dit gebeurt altijd door een andere medewerker dan degene die destijds de beslissing nam. Hij kijkt naar de reden(en) die jij aanvoert. Ook gaat hij na of de beslissing is gebaseerd op de juiste informatie en of alle procedures goed zijn gevolgd.

 9. Telefonisch contact
  Meestal belt UWV om het bezwaar met je te bespreken. Dit moet binnen 2 weken na ontvangst gebeuren. Is het zonneklaar dat je gelijk hebt, dan zal UWV de beschikking herzien. Uiteraard kunt u uw bezwaar ook intrekken, als u bij nader inzien vindt dat u ongelijk heeft of als u niet langer reden heeft om aan het bezwaar vast te houden. Denk je dat bemiddeling kan helpen, dan kun je dat ook aangeven.

 10. Nieuw onderzoek?
  Maak je bezwaar tegen een medische of arbeidsdeskundige beslissing, dan kan UWV je (opnieuw) laten onderzoeken door een UWV-arts of een arbeidsdeskundige. Je krijgt hiervoor dan een uitnodiging.

 11. Hoorzitting?
  UWV kan je ook uitnodigen voor een hoorzitting. Dit is een gesprek op een UWV-kantoor. Ook jouw (ex-) werkgever, of Acture als zijn gemachtigde, kan een uitnodiging krijgen als de situatie daarom vraagt. Tijdens de hoorzitting kunnen beide partijen hun standpunt toelichten. Jij en Acture zijn echter geen van beide verplicht om eraan mee te werken.

 12. Uitslag
  UWV stuurt je een beslissing op bezwaar toe. Wanneer dit gebeurt, hangt af van waar je bezwaar tegen maakt:
  – medische of arbeidskundige beoordeling: binnen 17 weken;
  – de meeste andere beschikkingen: binnen 13 weken.

  Let op: de termijn gaat altijd lopen vanaf het verstrijken van de bezwaartermijn. Dus niet vanaf het moment waarop uw bezwaar binnen is. Als UWV niet tijdig kan beslissen, moet het dat aan u melden.

 13. In beroep?
  In de beslissing op bezwaar staat of UWV zijn beschikking herziet of niet. Ben je het niet met de uitslag eens, dan kun je in beroep gaan. Ook jouw ex-werkgever, of Acture als zijn gemachtigde, heeft deze mogelijkheid. In de beroepszaak toetst de rechtbank of alle wettelijke regels goed zijn toegepast. De rechter beslist bijvoorbeeld niet of het oordeel van de verzekeringsarts juist was, maar wel of deze professional voldoende informatie had om tot dit oordeel te kunnen komen. Na de uitspraak is nog hoger beroep mogelijk.

 14. Tijdens beroepszaken
  In afwachting van de uitspraak op het beroep houdt u recht op uw WGA-uitkering. Ook blijven wij u gewoon begeleiden. Is er een uitspraak, dan heeft die pas na het verstrijken van de bezwaartermijn gevolgen voor uw uitkering. Hierbij hoeft u niet bang te zijn dat wij met terugwerkende kracht bedragen bij u terugvorderen. Vinden wij dat uw (ex-) werkgever is benadeeld, dan spreken we UWV daar financieel op aan en niet u. Dit laatste is namelijk niet toegestaan. Bij beroep en hoger beroep moet u wel rekening houden met juridische kosten. Over de procedures kunt u meer lezen op uwv.nl.