Kies de situatie die op jou van toepassing is

Het is wel van belang om eerst te bepalen wat er precies aan de hand is. De regels van de sociale zekerheid schrijven voor dat jij je klacht of bezwaar in bepaalde gevallen niet bij ons, maar bij andere personen of instanties onder de aandacht moet brengen.

Kies hieronder de situatie die voor jou van toepassing is:

 • Je ontvangt via Acture een Ziektewetuitkering. Toch krijg je beslissingen over jouw uitkering niet van Acture, maar van UWV. Alleen deze instantie mag namelijk zulke ‘beschikkingen’ afgeven.

  Procedure voor bezwaar en beroep
  Ben je het niet eens met de inhoud van een beschikking, dan kun je bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld van belang als je vindt dat de bedrijfsarts je ten onrechte hersteld heeft gemeld. Of als Acture aan UWV heeft gevraagd om jou een sanctie op te leggen, maar je vindt dat dit niet terecht is. De procedure voor bezwaar en beroep vindt altijd plaats bij UWV. Lees er meer over in het Stappenplan bezwaar en beroep.

 • Als je twijfelt aan de juistheid van een advies van de bedrijfsarts over de verzuimbegeleiding, kun je dit met opgave van redenen bij hem aangeven. Je kunt dan ook vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts.

  Procedure voor second opinions
  De eerste bedrijfsarts zet dan de second opinion in gang, tenzij hij zwaarwegende argumenten heeft om dit niet te doen; in dat geval zal hij je vertellen wat deze argumenten zijn. Vindt de second opinion plaats, dan verloopt deze volgens een vaste, wettelijk voorgeschreven procedure. Lees er meer over in het Stappenplan second opinion.

 • Bij het inrichten van de re-integratie volgt Acture het advies van de bedrijfsarts. Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop Acture met dit advies omgaat en/of de re-integratie vormgeeft, kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Je hebt op dit gebied dus dezelfde mogelijkheden als een werknemer die het tijdens de loondoorbetaling bij ziekte oneens is met zijn werkgever over de re-integratie.

  Deskundigenoordeel van UWV
  Bij een deskundigenoordeel beoordeelt UWV of Acture aan alle re-integratieverplichtingen voldoet. Bijvoorbeeld of we niet te weinig aan de re-integratie doen, of juist te veel van je vragen. De uitkomst van een deskundigenoordeel is wettelijk niet bindend, maar de casemanagers van Acture nemen die wel altijd mee in het vervolg op het dossier en de ontwikkeling daarvan. Op uwv.nl vind je hoe je het deskundigenoordeel aanvraagt en met welke kosten je rekening moet houden.

 • Als je vindt dat de bedrijfsarts zich tegenover jou heeft schuldig gemaakt aan onfatsoenlijk of onprofessioneel handelen, kun je gebruikmaken van zijn klachtenprocedure. Is hij werkzaam bij een arbodienst, dan is dat de procedure van dit bedrijf. Volgens de wet hoort iedere zelfstandige bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst over zo’n klachtenprocedure te beschikken.

  Wij sturen jouw klacht door
  Acture ziet erop toe dat alle zelfstandige bedrijfsartsen en arbodiensten waar het mee samenwerkt deze verplichting naleven. Ook kun je bij ons direct een klachtenformulier invullen. Wij sturen jouw klacht dan door naar de juiste persoon of instantie. Naar het klachtenformulier.

 • Als je vindt dat wij ons niet correct of professioneel tegenover jou hebben opgesteld, kun je een klachtenformulier invullen.

  Binnen 24 uur contact
  Wij vinden het erg vervelend als iemand een klacht of vervelende ervaring heeft en nemen iedere klacht serieus. Je kunt er op rekenen dat wij na ontvangst van jouw klacht binnen 24 uur per e-mail contact met je opnemen om naar een oplossing te zoeken. Ga naar het klachtenformulier.

 • Heb je geen klacht maar wel een vraag, dan staat het antwoord wellicht bij de veelgestelde vragen Ziektewet. Je kunt uiteraard ook altijd contact opnemen met je casemanager.