U ontvangt via Acture een Ziektewetuitkering. Toch krijgt u beslissingen over uw uitkering niet van Acture, maar van UWV. Alleen deze instantie mag namelijk zulke ‘beschikkingen’ afgeven. Bent u het niet eens met de inhoud van een beschikking, dan kunt u bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld van belang als u vindt dat de bedrijfsarts u ten onrechte hersteld heeft gemeld. Of als Acture aan UWV heeft gevraagd om u een sanctie op te leggen, maar u vindt dat dit niet terecht is.

Stappenplan

1. Aanvraag beschikking

Uw casemanager bij Acture vraagt een beschikking aan bij UWV.

2. Afgifte beschikking

UWV toetst wat de reden is voor het verzoek. En wat Acture aanvoert om dit te onderbouwen. Als UWV akkoord is, geeft het de beschikking af. U ontvangt een kopie, Acture ook.

3. U bent het er niet mee eens

Op de beschikking staat hoe u bezwaar kunt maken. En wanneer uw bezwaar uiterlijk bij UWV binnen moet zijn. Maar ook dat u UWV eerst om een toelichting kunt vragen.

4. U maakt bezwaar

Hiervoor moet u een bezwaarschrift indienen bij UWV. Dit kan op uwv.nl, met uw DigiD. U kunt ook een bezwaarformulier downloaden, of een brief sturen. Op uwv.nl staat aan welke voorwaarden een brief moet voldoen. Een bezwaar per post kunt u het beste aangetekend versturen. U kunt ook iemand machtigen om namens u bezwaar te maken.

5. Medische gegevens?

Mogelijk heeft u medische redenen voor uw bezwaar. Gegevens hierover kunt u het beste in een aparte bijlage meesturen. Acture krijgt dan alleen een kopie van uw bezwaarschrift, zonder deze bijlage.

6. Meer tijd nodig?

Mogelijk heeft u niet tijdig alle informatie bij elkaar of wilt u nog met iemand overleggen. Dan kunt u een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift indienen. Hierin laat u alleen open waarom u bezwaar maakt. Ook vermeldt u dat deze informatie zo snel mogelijk nastuurt. UWV laat u dan weten wanneer het de gegevens uiterlijk moet hebben.

7. Ontvangstbevestiging

UWV stuurt u binnen 5 dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging als het een bezwaarschrift heeft ontvangen. Ook Acture wordt op de hoogte gesteld. Let op: een ontvangstbevestiging is géén uitslag. Zolang u van UWV geen uitslag over uw bezwaar ontvangt, blijft de beschikking van kracht!

8. Bezwaar in behandeling

UWV bekijkt de afgegeven beschikking opnieuw. Dit gebeurt altijd door een andere medewerker dan degene die destijds de beslissing nam. Hij kijkt naar de reden(en) die u aanvoert. Ook gaat hij na of de beslissing is gebaseerd op de juiste informatie en of alle procedures goed zijn gevolgd.

9. Telefonisch contact

Meestal belt UWV u om uw bezwaar te bespreken. Dit moet binnen 2 weken na ontvangst gebeuren. Is het zonneklaar dat u gelijk heeft, dan zal UWV de beschikking herzien. Uiteraard kunt u uw bezwaar ook intrekken, als u bij nader inzien vindt dat u ongelijk heeft. Denkt u dat bemiddeling kan helpen, dan kunt u dat ook aangeven.

10. Nieuw onderzoek?

Maakt u bezwaar tegen een medische beslissing, dan kan UWV u (opnieuw) laten onderzoeken door een UWV-arts of een arbeidsdeskundige. U krijgt hiervoor dan een uitnodiging.

11. Hoorzitting?

UWV kan u ook uitnodigen voor een hoorzitting. Dit is een gesprek op een UWV-kantoor. Ook uw ex-werkgever, of Acture als zijn gemachtigde, krijgt een uitnodiging. Tijdens de hoorzitting kunnen beide partijen hun standpunt toelichten. U en Acture zijn echter geen van beide verplicht om eraan mee te werken.

12. Uitslag

UWV stuurt u een beslissing toe. Wanneer dit gebeurt, hangt af van waar u bezwaar tegen maakt:

  • beschikking wel of niet ziek: binnen 6 weken;
  • de meeste andere beschikkingen: binnen 13 weken;
  • medische of arbeidskundige beoordeling: binnen 17 weken.

Als UWV niet tijdig kan beslissen, moet het dat aan u melden.

13. In beroep?

In de beslissing staat of UWV zijn beschikking herziet of niet. Bent u het niet met de uitslag eens, dan kunt u in beroep gaan. Ook uw ex-werkgever, of Acture als zijn gemachtigde, heeft deze mogelijkheid. In de beroepszaak toetst de rechtbank of alle wettelijke regels goed zijn toegepast. De rechter beslist bijvoorbeeld niet of het oordeel van de bedrijfsarts juist was, maar wel of deze professional voldoende informatie had om tot dit oordeel te kunnen komen. Na de uitspraak is nog hoger beroep mogelijk.

14. Tijdens beroepszaken

In afwachting van de uitspraak op het beroep betaalt Acture uw Ziektewetuitkering uit als voorschot. Ook blijven wij u gewoon begeleiden. Is er een uitspraak, dan bekijken wij pas na het verstrijken van de bezwaartermijn of u ons iets moet terugbetalen. Bij beroep en hoger beroep moet u verder rekening houden met juridische kosten. Over de procedures kunt u meer lezen op uwv.nl.