Tijdens een vakantie (zowel binnen als buiten Nederland) mag de (ex-)werknemer zich ziekmelden. Als de (ex-)werknemer zich ziekmeldt in of voor de vakantie, dan moet zijn vakantieverlof worden geannuleerd. De (ex-)werkgever heeft de plicht de ziekmelding te verwerken.

Twijfels over de ziekmelding?
Als er twijfels zijn over de ziekmelding van een (ex-)werknemer die in het buitland verblijft, heeft de (ex-)werkgever het recht om het loon, of de Ziektewetuitkering, van de (ex-)werknemer op te schorten. Het loon, of de uitkering, blijft opgeschort tot de bedrijfsarts de claim op de Ziektewet heeft beoordeeld.

Opschorting kan alleen plaatsvinden als er nog geen uitbetaling heeft plaatsgevonden. De (ex-)werknemer moet daarnaast geïnformeerd worden over de opschorting door de (ex-)werkgever of casemanager.