Ondanks positieve rapporten: Acture verbetert organisatie en aanpak

Afbeelding voor Ondanks positieve rapporten: Acture verbetert organisatie en aanpak

Onafhankelijk onderzoek naar het handelen van Acture, de grootste private uitvoerder van de sociale zekerheid in Nederland, wijst uit dat er geen sprake is van structurele druk op zieke ex-medewerkers om zich hersteld te melden. De uitkomst van dit onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau APE volgt op een recente positieve audit van het UWV en de vaststelling van minister Asscher dat ook de Inspectie SZW geen directe of andere signalen heeft ontvangen van misstanden op het gebied van de socialezekerheidswetgeving bij Acture. Ondanks deze positieve uitkomsten neemt Acture vier maatregelen om haar functioneren verbeteren.

Zo gaat Acture zieke ex-werknemers beter informeren over hun rechten en plichten en komt bovendien tegemoet aan de behoefte aan informatie over begeleiding van hun ziekteverzuim; de organisatie gaat deze informatie ook actief aandragen. Ook zal Acture de wisseling van casemanagers en bedrijfsartsen waarmee zieke ex-werknemers te maken hebben tot een minimum beperken. Verder gaat Acture de begeleidende rol en de taken van casemanagers nog strikter formuleren en controleren om zo de samenwerking met bedrijfsartsen te verbeteren. Tenslotte zal Acture de FNV ieder kwartaal uitnodigen om samen te kijken naar eventuele klachten uit de praktijk van de uitvoering van de sociale zekerheid.

Positieve uitkomsten

Acture neemt de maatregelen die in lijn zijn met de adviezen uit het recente APE onderzoek. Prof. dr. Philip R. de Jong van APE: “Wij hebben van Acture alle ruimte gekregen om volstrekt onafhankelijk met zieke ex-werknemers, medewerkers, bedrijfsartsen, HR-managers van klanten te praten over het functioneren van Acture. Daarnaast hebben wij ook met de FNV gesproken. Uit de diepte-interviews en uit onze analyses hebben wij geconstateerd dat er niet systematisch druk wordt uitgeoefend op zieke ex-medewerkers om zich hersteld te melden. Acture stelt activering binnen de wettelijke regels voorop. Zo houden casemanagers veelvuldig contact met verzekerden. Maar dit wordt door de meeste verzekerden niet als onterechte druk ervaren. Dat neemt niet weg dat er op een aantal punten reden tot ontevredenheid bestaat over de werkwijze van Acture. Verbeterpunten die Acture heeft opgepakt en aan gaat werken.”

Nieuw piketpaal

Maudie Derks algemeen directeur van Acture neemt deze verbeterpunten over. Zij zegt blij te zijn dat nu ook een onafhankelijk onderzoek aantoont dat Acture binnen de wettelijke kaders functioneert. “Dit doen wij om er voor te zorgen dat mensen zorgvuldig worden begeleid naar herstel. Het is voor het eerst dat wij een dergelijk onderzoek hebben gedaan en wij gaan dit dan ook zeker herhalen. We willen en moeten er van leren.”

Derks refereert aan de geschiedenis van Acture als een van de eerste private uitvoerders: “We zijn in een paar jaar tijd enorm ontwikkeld in een onbekend landschap. Zowel de samenleving, de politiek, vakbond, publieke uitvoerder en de overheid krijgen steeds beter zicht op de werking van het hybride stelsel. Dit onderzoek slaat voor ons een nieuw piketpaaltje waar we graag de volgende stap in professionaliteit op baseren. Dat is iets wat van ons mag worden verwacht.”Zij vervolgt: “Maar dat we op de goede weg zijn is fijn. Recent heeft UWV ons weer geaudit. Deze was vooral technisch van aard. Hun reactie was positief namelijk: “Binnen Acture is veel kennis van de wet- en regelgeving aanwezig en het eigenrisicodragen Ziektewet wordt correct uitgevoerd. De scope van de controle bestond met name uit de dagloonberekening. De paar verbeterpunten die we hebben gesignaleerd zijn incidenteel en technisch van aard en worden door Acture adequaat opgepakt.”

Het onderzoek van APE stond onder toezicht van een Supervisiecommissie. De leden zijn oud-Tweede Kamerlid en oud-staatssecretaris SZW en Defensie Henk van Hoof (VVD), Monique Frings-Dresen (Hoogleraar Beroepsziekten) en Sharon Gesthuizen, oud-Tweede kamerlid voor de SP.

De laatste rapporten, berichten & media uit de branche als eerste in je inbox?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief